گروه ادیان غیر ابراهیمی
دانشکده ادیان

گروه ادیان غیر ابراهیمی

گروه ادیان غیر ابراهیمی یکی دیگر از گروه‌های دانشکده ادیان می‌باشد. این گروه در حال حاضر یک رشته به نام «ادیان غیر ابراهیمی» دارد که در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. گروه ادیان غیر ابراهیمی بر شناخت ادیان خاور دور و هند تمرکز دارد. مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری و روش‌شناختی ادیان خاور دور دارد.

از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از هندوئیسم، بودیسم، مکتب‌های فلسفی چین، ادیان ایران. با توجه به اینکه فضای فکری حاکم بر ادیان خاور دور از فضای فکری حاکم بر ادیان ابراهیمی که دین اکثریت دانش‌پژوهان این گروه است، دور می‌باشد، آموزش روش‌شناسی پژوهش نیز از رویکردهای مهم این گروه می‌باشد. مدیریت گروه ادیان غیر ابراهیمی بر عهده دکتر مهدی لک زایی است.

رشته ها