جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی جایگاه زن و خانواده در کتب علوم اجتماعی مقاطع تحصیلی ایران (1398)

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو لیلا کریمی اصل با عنوان «بررسی جایگاه زن و خانواده در کتب علوم اجتماعی مقاطع تحصیلی ایران (1398)»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر باقر طالبی دارابی به عنوان استاد راهنما و دکتر الله‌کرم کرمی‌پور به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

پژوهش حاضر به بررسی جایگاه زن و خانواده (مفهوم زن و خانواده) در محتوای کتاب‌های درسی علوم اجتماعی مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم می‌پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوا است. جامعه و نمونه آماری کل کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی (چهارکتاب)، متوسطه اول (سه کتاب) و متوسطه دوم (سه کتاب) در سال تحصیلی 99-98 است که جامعه و نمونه بر هم منطبق است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، استفاده از جدول تحلیل محتوا است. مفاهیم مورد نظر در این جدول با توجه به مفاهیم خانواده که در کتاب‌های درسی وجود داشته است و هم‌چنین مطالعه کتاب‌ها و مقالات مرتبط با مفهوم زن و خانواده و نیز استفاده از نظرات اساتید و صاحب‌نظران در این زمینه انتخاب شده است. اطلاعات موجود در جدول تحلیل محتوا در ابعاد متن، تصویر، پرسش‌ها و کاربرگ‌ها به صورت کلی است. روش تجزیه و تحلیل بر اساس داده‌ها و فراوانی‌های به دست آمده از جدول تحلیل محتوا و اطلاعات توصیف مربوط به سؤالات پژوهش است که این فراوانی‌ها بر اساس هدف‌های پیش‌بینی شده و سؤالات مطرح شده در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفته‌اند. در ابتدا با بررسی و مطالعه ادبیات مفاهیم زن و خانواده و بررسی کتاب‌های درسی مذکور، بیست‌ویک مفهوم برای قرار گرفتن در جدول تحلیل محتوا انتخاب شده است. بعد از تجزیه و تحلیل این بیست‌ویک مفهوم با استفاده از جدول مربوطه مشخص شد که 24/33 درصد از کل محتوای کتاب‌های درسی علوم اجتماعی شامل (چهار کتاب مقطع ابتدایی، سه کتاب مقطع متوسطه اول و سه کتاب مقطع متوسطه دوم) در ارتباط با مفاهیم زن و خانواده هستند. کل مفاهیم مرتبط با خانواده در این ده جلد کتاب در تمام مقاطع تحصیلی مدارس کشور بر اساس یافته‌های این پژوهش به تعداد 3324 مورد است که از این موارد، جمعاً 564 مورد در پایه‌های ابتدایی، 1389 مورد در پایه‌های متوسطه اول و 1371 مورد در پایه‌های تحصیلی متوسطه دوم است که در قالب متن، تصاویر، پرسش‌ها و کاربرگ‌ها ارائه شده است.

مطالب مشابه