امام خمینی (ره)

تاریخ انتشار:

امام خمینی (ره):

بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشانی در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.

مطالب مشابه