به همت انجمن علمی دانشجویی رسانه و ارتباطات؛

کارگاه تخصصی والدگری رسانه‌ای در جامعه شبکه‌ای برگزار می شود

تاریخ انتشار:

کارگاه تخصصی والدگری رسانه‌ای در جامعه شبکه‌ای (خطیرترین رسالت والدین مسؤول)با حضور مدیر علمی آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران برگزار می شود.

به گزارش دانشکده رسانه و ارتباطات؛ کارگاه تخصصی والدگری رسانه‌ای در جامعه شبکه‌ای (خطیرترین رسالت والدین مسؤول) به همت انجمن علمی دانشجویی رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با سخنرانی دکتر محمدمهدی فتوره‌چی مدرس مدعو دانشگاه ادیان و مذاهب دکترای ارتباطات و اطلاعات، مدیر علمی آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران برگزار می شود.

این کارگاه تخصصی روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۴ تا ۱۸ در ساختمان شماره ۳ دانشگاه ادیان و مذاهب (دارالحدیث)، دانشکده علوم اجتماعی، رسانه و ارتباطات، سالن همایش‌های شیخ کلینی برگزار خواهد شد.

گواهی حضور در دوره از سوی دانشگاه ادیان و مذاهب و انجمن سواد رسانه‌ای ایران صادر خواهد شد.

مطالب مشابه