هیئت علمی

دکتر خدیجه برزگر

دکتری مطالعات زنان

دکتر سمیه عرب خراسانی

دکتری جامعه شناسی،

دکتر اعظم خوش صورت موفق

دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب

محمد شکری فومشی

دکتری ایران‌شناسی

دکتر احمدرضا مفتاح

دکتری کلام (گرایش فلسفه دین)

دکتر الله ‌کرم کرمی‌پور

دکتری جامعه شناسی

دکتر باقر طالبی دارابی

دکتری جامعه شناسی فرهنگی

دکتر مهراب صادق‌ نیا

دکتری جامعه شناسی فرهنگی

دکتر بهروز حدادی

دکتری فلسفه دین

دکتر فاطمه توفیقی

دکتری رشته دین و ادبیات

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

دکتری کلام-گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی

دکتر حمید بخشنده آبکنار

دکتری کلام - گرایش فلسفه دین

دکتر محمد تقی انصاری پور

دکتری کلام - گرایش فلسفه دین

دکتر مهدی لک زایی

دکتری ادیان و عرفان تطبیقی