سومین کرسی آزاداندیشی، نظریه پردازی نظریه ای در باب توحید

%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-2
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-3
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-4