جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

عهد و وعده در تورات و رساله های پولس

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو فرحناز صالحی فرد با عنوان «عهد و وعده در تورات و رساله‌های پولس»، دکتر محمدتقی انصاری‌پور به عنوان استاد راهنما، دکتر علی شهبازی به عنوان استاد مشاور و دکتر مهراب صادق‌نیا به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:‌

عهد خدا با انسان یکی از اندیشه‌های مشترک در میان ادیان یهود و مسیحیت است. این اندیشه می‌تواند به طور مستقیم بر رفتار و افکار و اعتقادات مؤمنان به هر دو دین اثرگذار باشد. از این رو بررسی جایگاه این اندیشه در هر دین و سیر تطوراتی که ممکن است به فراخور شرایط مکانی و زمانی و… برای این اندیشه پیش آمده باشد، حائز اهمیت است.

به لحاظ مبنایی، در دو دین یهود و مسیحیت، عهد در بستر تاریخ و پس از آن که خدا برای نجات انسان مداخله را ضروری می‌بیند، به وقوع می‌پیوندد. شاید به همین دلیل است که این مفهوم در یهودیت آن‌چنان کلیدی است که شریعت در گرو آن تعریف می‌شود و عهد رنگی قومی به خود گرفته و وعده‌هایی که مادی و معنوی است، به انسان داده می‌شود ولی این مفهوم در دین مسیحیت از کارکردهای شریعتی که در دین یهود به جسم می‌پردازد خارج و به صورت ایمان متجلی می‌گردد. از دیدگاه پولس عهد جدید عهدی است که باید با جان و دل پذیرفت و به آن ایمان داشت و در دل به آن عمل کرد.

درواقع پولس عهد قدیم را به جسم و عهد جدید را به روح تشبیه می‌کند که اولی فانی و دومی باقی است و از این جهت اندیشه جهانی بودن تعالیم عیسوی شکل می‌گیرد و کم‌کم تعلیم وی از محدود بودن به بنی‌اسرائیل جدا شده و به تمامی امت‌ها عرضه می‌شود. پولس مهم‌ترین بنیان‌گذار این اندیشه جهانی است.

در این پایان‌نامه با توجه به این دیدگاه ابتدا به توضیح کلیدواژه‌ها پرداخته سپس ضمن آوردن نمونه‌های عهد و وعده در دو دین جایگاه این واژه‌ها بررسی می‌گردد و از این رو در دین یهود به کارکرد این واژه در غالب فرامین و احکام پرداخته و در دین مسیحیت با توجه به دیدگاه پولس به ایمان و آمرزیدگی از این راه می‌پردازد.

پولس با انقطاع جدی از عهد قدیم که نمود آن در جنبه تشریعی آن بود، ظرفیت‌های جدیدی برای جهانی شدن اندیشه مسیحیت فراهم نمود. مفهوم عهد جدید از منظر پولس، متضمن ویژگی الوهیت عیسی(ع) و برنامه نجات انسان توسط ایشان است و این همان چیزی است که امروزه در دین مسیحیت رایج است. از نظر پولس و به تبع وی آباء مسیحی، عهد در نام و در زمان دو تا است: عهد قدیم در زمان موسی و عهد جدید پس از عیسی(ع).

مطالب مشابه