دفاعیه نامه کارشناسی ارشد برگزار شد

بررسی جایگاه زن در خانواده و جامعه چین از منظر آیین کنفوسیوس

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه دفاعیه‌ای که دوشنبه 25 دی 96 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور دکتر مهدی لک زایی به‌عنوان استاد راهنما، دکتر فاطمه توفیقی، استاد مشاور و آقای محمدصادق ابوطالبی در جایگاه استاد داور برگزار شد دانشجو بنفشه متقی از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

کنفوسیوس، دائو و بودا آیین‌های تأثیرگذار در چین هستند. اما آنچه در نظر بیننده مشهود است کنفوسیوسی بودن چین در وهله اول است که تا قبل از ترویج کمونیسم آیین دولتی چین بوده است. آیین کنفوسیوس با نگرش خاص خویش به امور اخلاقی و جایگاه آن در زندگی، به کرامت انسانی توجه ویژه داشته و انتظار می‌رود این امر شامل حال همگان شود. درعین‌حال، با نگاهی گذرا به جامعه چین مشخص می‌شود که تبعیض در اکثر مراتب اجتماعی از بارزترین خصیصه چینی است و این تبعیض در مورد زنان بیشتر نمود می‌کند. ازاین‌رو مسئله زن در آیین چینی و به‌خصوص آیین کنفوسیوس دغدغه اصلی این رساله گشته و بدین منظور سعی دارد با بررسی روند تغییرات حاصل از گذر زمان‌بر مسئله زن و جنسیت در چین و محدودیت‌های وارد بر این قشر در دوره‌های مختلف با توجه به دیدگاه خاص کنفوسیوس برای این مسئله تا حد ممکن پاسخی ارائه دهد.

فصل اول رساله به کلیات دین چینی و نحوه ظهور کنفوسیوس به‌عنوان یک آیین پرداخته است و با معرفی آموزه‌های خاص این آیین رابطه موجود بین اخلاق کنفوسیوسی و جنسیت را بررسی می‌کند. سپس در فصل دوم محدودیت‌های وارد بر قشر زنان در طول دوره‌های مختلف با توجه به شرایط زمان بررسی‌شده و روند تغییرات تحمیلی بر جایگاه زن مشخص می‌شود. در پایان فصل نتیجه‌گیری مباحث مطرح‌شده در رساله را بازبینی کرده و سعی دارد تأثیر کنفوسیوس بر مسئله زن در چین را بسط دهد.

کلمات کلیدی: زن، جنسیت، کنفوسیوس، فمینیسم

مطالب مشابه