بازدید دانشجویان گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشکده از…

بازدید دانشجویان گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشکده از کلینیک روانشناسی و مشاوره بلاغ

تاریخ انتشار:

بازدید دانشجویان گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشکده از کلینیک روانشناسی و مشاوره بلاغ

با تشکر از استاد گرانقدر دکتر متولیان بخاطر راهبری و مدیریت این بازدید

مطالب مشابه