امام سید روح الله الموسوی الخمینی (ره) اینگونه بود ...

فرا رسیدن سالروز ارتحال امام خمینی (ره) را تسلیت عرض می‌کنیم.

تاریخ انتشار:

امام سید روح‌الله خمینی ره ، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، در شامگاه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ خورشیدی در بیمارستان تهران به علت ایست قلبی درگذشت. او در این زمان ۸۶ سال داشت. خبر درگذشت او صبح ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ از رادیو اعلام شد و پس از یک مراسم باشکوه وداع در مصلای تهران در ۱۶ خرداد در نزدیکی بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

یکی از برترین چهره هایی که تاریخ بشریت به خود دیده، شخصیت متعالی امام خمینی (ره) اسـت. او بـا قیامش علیه ظلمتها، بعثت انبیا و امامت اوصیا را در خاطره ها زنده کرد. با پایمردی آن یگانه دوران انقلابی به وجود آمد که «اعجاز قرن» نامیده شد.

شنیدن وصف امام و شرح اندیشه های جاودانه آن یگانه دوران دلنشین است ، اما وقتی خلف صالح او، مقام معظم رهبری که سالها در جوار وی زیسته و درس امامت و رهبری آموخته و در فراز و نشیب های مبارزه و پیروزی نظام اسلامی از نزدیک ترین یاران و شاگردان مخلص و شایسته امام بوده، لطافت و شیرینی دیگری دارد.

ایـن شـاگـرد مـخلص امام، چنان آن روح ملکوتی را توصیف می کند که عاشقان امام را به وجد می آورد:

ایـن انـقـلاب بـی نـام خـمـیـنی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، الحق شخصیت آن عزیز یـگـانـه، شـخـصـیـتـی دسـت نیافتنی و جایگاه والای انسانی او جایگاهی دور از تصور و اساطیرگونه بود. او آن نخستین بود که دومین نداشت.

شخصیت جامع امام
در مـیـان رهـبـران سـیـاسـی جـهان تا به امروز، کمتر شخصیتی به جامعیت امام خمینی (ره ) بـروز نـمـوده اسـت . شـخـصـیـت استثنایی و اسطوره ای که توانست از یک جمع پریشان و پـراکـنـده ، یـک امـت مـتـحـد بـسـازد و بـزرگ ترین انقلاب قرن را بر پا کند. و باز به دلیـل هـمـیـن جامعیت اش بود که میلیون ها نفر، به استقبالش رفتند، صدها هزار نفر جان و مالشان را فدای راهش نمودند و میلیون ها نفر در تشییع جنازه اش ، او را بدرقه کردند.

مـقـام مـعـظـم رهـبـری بـه حـق مـعـتـقـد اسـت حـضـرت امـام خـمـیـنـی (ره ) هـمـه خـصـال نـفـیس و کمیاب را که مجموعه آن در قرن ها به ندرت ممکن است در انسان بزرگی جمع شود همه را با هم داشت و با این ویژگی ها بود که توانست تخت فرعون های زمانه را بلرزاند و دل مستضعفان را به نور امید روشن سازد و جهان اسلام را به حرکت درآورد و بـه انـسـان هـا بـفهماند که انسان کامل شدن ، علی وار زیستن و تا نزدیکی مرزهای عصمت پیش رفتن ، افسانه نیست.

شـخـصیت امام دارای ابعاد گوناگون بود و هرازگاهی بُعدی از ابعاد وجود او نمایان می شـد. مـقـام معظم رهبری عظمت کار امام را به ارتباط ایشان با خدا و تهذیب نفس می داند که هـمـه دشـمـنـان داخـلی و خـارجـی او نـیـز ایـن ویـژگـی را قبول داشتند. برخی از ابعاد شخصیتی آن امام بزرگ عبارت بود از:

1. ابعاد روحی و معنوی
الف . پرستش خداوند
روح عـبـادت و بـنـدگـی آن اسـت کـه انـسـان بـه تـمـام مـعـنـا، بـنـده خـدا شـود و در تمام افـعـال و کردار خویش تابع دستورات الهی باشد. امام خمینی (ره) عابدی فرزانه بود که توانست خود را از بندهای غیر خدایی آزاد کند. ذکر، زیارت و تلاوت قرآن رفیق راه او بـود و آن بـزرگـمـرد تـمـام عـمـر خود را با عبادت خدا گذراند. مقام معظم رهبری درباره ارتباط آن عبد صالح با خداوند می فرماید:

او اهـل خـلوت ، اهـل عـبـادت ، اهـل گـریـه نـیـمـه شـب ، اهـل دعـا، تـضـرع، ارتـبـاط بـا خـدا، شـعـر و مـعـنـویـت و عـرفـان و ذوق و حال بود.

هـمین عبادت ها بود که امام راحل را به آن درجه از اطمینان و یقین رسانده بود که در وصیت نـامـه سیاسی الهی خود فرمود با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار بـه فـضـل خـدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم . مقام معظم رهبری درباره روز آخر عمر آن امام می فرماید:

ایشان تا آخرین لحظات حیاتشان ، ذکر و نماز و دعا را از دست ندادند… بعد از اتمام نماز [ظهر و عصر] مشغول ذکر گفتن شدند و تا لحظاتی که در حالت اغما به سر می بردند مرتب پشت سر هم می گفتند: سبحان اللّه والحمد للّه و لا اله الاّ اللّه واللّه اکبر.

ب . اخلاص
اخـلاص بـا تـمـام زنـدگـی امـام عـجـیـن شـده بـود. تـمـام کـارهـای او بـا نـام و یـاد خـدا شکل می گرفت و جز رضای محبوب به چیزی نمی اندیشید.

مـقـام مـعـظـم رهـبـری مـعـتـقـد اسـت ، آنـچـه مـا را از آن بـدبـخـتی های گذشته به شوکت و جلال کنونی رسانده است همان اخلاص امام بود و اگر بخواهیم باز هم پیروز و سربلند بـاشـیـم باید همین راه را که رمز پیروزی بوده است ادامه دهیم . اگر هدف و راه ما، هدف و راه امام است ، وسایل ما هم باید وسایل امام باشد. وسیله امام کمک گرفتن از خدا بود، پیش وسـیـله مـا نـیـز بـایـد کـمـک گـرفـتن از خدا باشد که آنهم با زبان میسر نیست بلکه با اخلاص عملی می شود. ایشان در مورد اخلاص امام می فرماید:

بـزرگ تـریـن سـتـایـش بـرای رهبر عزیز ما همین است که او را عبداللّه … یاد کنیم و امام بـزرگـوار مـا مـظـهـر ایـن اخـلاص بـود، و کـرد آنـچـه کـرد. او دنـیـا را در مقابل اسلام خاضع و خاشع کرد و دشمنان اسلام را به عقب نشینی وادار نمود.

ج . تواضع
تواضع ، همان فروتنی و افتادگی است که مانع از بهتر دانستن از دیگران می شود. امام راحـل بـا تـوجـه بـه مـوقعیت والایی که داشت بسیار متواضع بود. ایشان نه تنها خود را بالاتر از دیگران نمی پنداشت بلکه خود را خدمتگزار مردم می دانست .

مـقـام مـعـظم رهبری معتقد است آن شخصیت با عظمت که همه دنیا به عظمت او اعتراف دارند می گـفت : «اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر است از این که به من رهبر بگویند» و راست مـی گفت ، او اهل تعارف و تظاهر نبود و خاضعانه اظهار می نمود: «مردم از ما بهترند» و «مـن در برابر شما احساس حقارت می کنم». نمونه چنین انسانی در دنیا و تاریخ سراغ نداریم او از همه انسان هایی که تاکنون دیده و وصف آنها را شنیده ایم بالاتر بود.

د. توکل
بـا نـگـرشی اندک در فعالیت امام درمی یابیم علت استواری ایشان در تمام فراز و نشیب هـای زنـدگـی ، ایـن بـود که اتکای حقیقی به خداوند داشت و جز خدا کسی را مؤ ثر نمی دانست و خداوند نیز از او حمایت کرده و او را به پیروزی های خیره کننده رساند.

رهـبـر بـزرگـوار انـقـلاب اسـلامـی کـه شـجـاعـت و تـوکـل ایـشـان نـیـز زبانزد عام و خاص است شهادت می دهد که در حوادث وحشتناک که همه مسئولین به بن بست می رسیدند به امام پناه می بردند و آن حضرت با دم مسیحایی خود بـه هـمـه آنـهـا آرامـش مـی بـخـشـیـد. او مـانـنـد کـوهی مقاوم و استوار بود که هیچ چیز او را مـتـزلزل نـمـی سـاخـت ، بـلکـه هـرگـونـه تـرس و اضـطـراب را از دل همراهان و نزدیکان دور می کرد.

ه‍ . دعا و توسل
امام راحل که با تمام وجود دلباخته اهل بیت (ع) بود هر پگاه و هر شامگاه به آنان توسل می جست.

حضرت آیت الله خامنه ای توفیقات امام را مرهون ارتباط ایشان با معصومین (ع) می داند و مـعـتـقـد اسـت اگـر آن حـضـرت بـا مـنـاجـات و دعـا و تـوسـل سـر و کـار نـداشـت و اهـل اسـتـغـاثـه و مـنـاجـات نـبـود خـدای مـتـعـال این همه توفیق را نصیب ایشان نمی کرد به گونه ای که هر ماه رمضانی که بر امـام مـی گـذشـت انـسـان مـی دیـد کـه آن بـزرگوار نورانی تر شده است . عظمت ائمه در دیدگاه امام خمینی (ره) به حدّی بود که آن شخصیت عظیم در برابر خورشیدهای فروزان ولایـت کـوچـکـی و خـاکـسـاری مـی کـرد و خـود را در مـقـابـل آنـهـا ذره ای بـیـشـتـر بـه حـسـاب نـمـی آورد. و بـه واسـطـه هـمـیـن دعـاهـا و توسل ها بود که خداوند متعال او را هدایت می کرد.

مقام معظم رهبری در این باره می فرماید:

مـن از ایـشـان ایـن حـرف را شـنـیـده بـودم کـه مـی گـفـتـنـد: «مـن از اول انـقـلاب احـسـاس مـی کـنـم دسـت هـدایـتی ما را کمک می کند و پیش می برد و راه ها را در مقابل ما بازمی کند».

و. همّت بلند
آرمـان هـای بـزرگ، نـیـازمند همّت عالی است و امام خمینی، آن انسان بزرگ، هم آرمان های بـلند و هم همّت بلندی داشت. او افق های دور دست را می دید و هدف های بزرگ را انتخاب می کرد و با تمام وجود به سوی آن هدف ها پیش می رفت.

حـضـرت آیـت الله خـامـنـه ای همّت آن امام را این گونه ترسیم می کند که ایشان هدف های بسیار عظیمی را انتخاب می کرد به گونه ای که انسان های معمولی فکر می کردند این هـدف هـای والا دسـت نـیـافـتـنـی است ولی همت بلند و خستگی ناپذیری و توانایی اعجاب انـگـیـز ایـن مـرد بـزرگ هـدف هـا را محقق می کرد. او پنجه در پنجه ستمگران انداخت و با رهـبـری بـی نـظیرش ، هر لحظه مردم را بیدارتر و مصمّم تر کرد، تاریخ بشریّت به داشـتـن چـنـیـن انـسانی با این اراده پولادین افتخار می کند. مقام معظم رهبری راجع به اراده پولادین و همت بلند امام و تاءثیر آن در جهان اسلام می فرماید:

او بـه اسـلام عـزت بخشید و پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد. او ملت ایران را از اسارت بیگانگان نجات داد و به آنان غرور و شخصیت و خودباوری بخشید… او جمهوری اسلامی را ده سال در میان طوفان های سهمگین و حوادث سرنوشت ساز، قدرتمندانه اداره و حراست و هدایت کرد و به نقطه ای مطمئن رسانید.

2. ابعاد عملی و رفتاری
الف . قاطعیت و سازش ناپذیری
امـام خـمـیـنی از جمله افراد نادری بود که با صلابت و استواری در برابر همه کژی ها و انـحـرافـات ایـستاد و سر سوزنی از صراط مستقیم الهی فاصله نگرفت . خشونت دشمن ، تبسم دوست و دو چهرگی منافق ، هرگز در بینش نافذ او اثر نکرد.

رهـبر معظم انقلاب اسلامی سازش ناپذیری امام را این گونه شرح می دهد که آن حضرت به محض ورود به کشور همه خطوط سیاست جمهوری اسلامی را روشن کرد و اعلام نمود که حـکـومت تشکیل خواهد داد در حالی که در آن روزها هنوز رژیم شاهنشاهی ، مجلس فرمایشی ، ارتش شاهنشاهی و ادارت دولتی بودند. در همان روز نیز اعلام کرد که سیاست استعماری و سلطه گری آمریکا در منطقه تمام شد.

قـاطـعـیـت امـام فـقـط در مقابل امریکا، رژیم شاه و دشمن بعثی خلاصه نمی شد آن حضرت نفوذی ها، منافقین ، متحجرین و مقدس مآبان را نیز خوب می شناخت و چهره آنها را آشکار می کـرد. جـمـله مـعروف آن حضرت که ((دفاع از اسلام و نظام شوخی بردار نیست و من با هیچ کس عقد اخوت نبسته ام .)) نشان از سازش ناپذیری آن حضرت داشت . مقام معظم رهبری می فـرمـایـد: ((زمـانـی ایـشـان نـاراحتی قلبی پیدا کردند ما به شدّت نگران بودیم وقتی خـدمـتـشـان رسـیـدیـم ایـشـان در آن وضـعـیت ما را به پایداری در این راه سفارش کردند و فرمودند:

قـوی بـاشـیـد، احـسـاس ضـعـف نـکنید، به خدا متکی باشید اشدّاء علی الکفار رحماء بینهم باشید و اگر با هم باشید هیچ کس نمی تواند به شما آسیبی برساند.

ب . شجاعت
امـام راحـل (ره ) از شـجـاعـت وصـف نـاپـذیـری بـرخوردار بود و با همین خصلت بزرگ در برابر همه ناملایمات با قامتی به استواری کوه می ایستاد. این جمله امام که ((واللّه ! من بـه عـمـرم نـتـرسیدم )) حاکی از شجاعت وصف ناپذیر مردی بزرگ است که روزگار به داشـتـن چـنـیـن انـسـانـی بـه خود افتخار می کند. حضرت آیت الله خامنه ای اعتقاد دارند که شـجـاعـت امـام نـه تـنـها دوستان را شیفته آن حضرت کرد بلکه دشمنان را نیز به ستایش واداشت . روح شجاعتی که امام در مسلمانان و ملت ها دمید، سبب شد ابهت ابرقدرت ها شکسته شود. ایشان شجاعت امام را این گونه ترسیم می نماید:

او بـت هـا را شـکـسـت و بـاورهـای شـرک آلود را زدود. او بـه هـمـه فـهـمـانـد کـه انـسـان کـامـل شدن ، علی وار زیستن ، افسانه نیست او به ملت ها نیز فهماند که قوی شدن و بند اسارت گسستن و پنجه در پنجه سلطه گران انداختن ممکن است .

ج . ساده زیستی
از جـمـله افرادی که به دنیا و آنچه در دنیا بود به دیده حقارت نگریست امام خمینی بود. دنیا با همه مظاهر فریبنده خود یعنی قدرت ، ثروت ، شهرت ، دولت و مانند اینها به آن حـضـرت رو کـرد و آن حضرت از آن همه امکانات مادی چشم پوشی کرد. ایشان از کاخ های نیاوران ، سعدآباد و… چشم پوشید و به خانه محقّر و دو اتاقه استیجاری در دهکده جماران اکتفا کرد.

مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در سالگرد آن بزرگوار یادآور می شود که نه تنها امام از بیت المال استفاده نمی کرد بلکه آنچه متعلق به خود او هم بود برای مردم خرج می کـرد. مـریـدان ، علاقه مندان و دوستان امام برای ایشان هدایای فراوانی می آوردند که آن حـضـرت بـرای آبـادانـی کـشـور، کـمـک بـه فـقـرا، رسـیـدگـی بـه سیل زدگان و جاهای دیگر، صرف می کرد. امام بزرگوار نه تنها خودش را رها کرده بود بـلکـه بـه مـسـئولان و شـاگـردان خـویـش نـیـز تـوصـیـه مـی کـرد کـه دنـبـال زرق و بـرق دنـیا نروند چرا که چرب و شیرین دنیا انسان را از مجاهدت در راه خدا بازمی دارد.

دشمن شناسی امام
یـکـی از ویـژگـی های منحصر به فرد امام خمینی ، بینش فراگیر آن حضرت ، نسبت به مـصـالح مـسـلمـانـان در ابعاد داخلی و خارجی بود. معمار انقلاب اسلامی تاریخ نهضت های گـذشـتـه را بـه دقـت مـطـالعـه و آفـات آنـهـا را مـورد بـررسـی قـرار داده بـود و از این تـجـربـیـات بـرای حـفـظ انـقلاب استفاده کرد. آن امام قدرت های استکباری را به صورت کـامـل می شناخت و تلاش کرد که مستضعفان جهان را علیه آنها و به خصوص امریکا بسیج کـنـد، همواره مبارزه با اسرائیل را تشویق می کرد، ماهیت جریان های انحرافی و مرموز به خـصـوص مـنـافـقـیـن ، مـتحجران ، نهضت آزادی و باند مهدی هاشمی را برای مردم روشن می نـمـود. آن حـضـرت بـا زمـان شـنـاسـی دقـیـق و بـا تـسـلط و شـنـاخـت کـامـل قـدرت های جهانی و جریان های انحرافی و با اخذ تصمیمات مناسب و به موقع همه توطئه های دشمن را خنثی می کرد.

مـقـام مـعـظـم رهبری برخورد حضرت امام با دشمنان خارجی و داخلی را این گونه بیان می کـنـد کـه ایـشـان راءس استکبار یعنی امریکای جهان خوار و سردمداران نظام های غربی را بـارهـا دچـار نـاکـامـی سـاخـت و خـواب راحـت را از چـشـم زورگـویـان ربود، شعار محو غده سـرطانی اسرائیل را مطرح کرد، با بصیرت و صبر و مقاومت به جنگ با نفاق و دورویی و تزویر رفت و سربلند و پیروز این راه را طی نمود.

احیای ارزشهای اسلامی
یکی از هنرهای امام بزرگوار که هدف انقلاب اسلامی نیز به شمار می رفت احیای ارزش هـای اسـلامـی بود که به واسطه حکومت ستمگران بر این کشور فقط نامی از آنها باقی مـانـده بود. امام به عزت مسلمانان اعم از ایرانی و غیر ایرانی می اندیشید و در این راه از هیچ کوششی مضایقه ننمود. او با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران برای همیشه پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و نیاز سربازان اسلام را تاءمین می کند به مسلمانان عزت بخشید و شعائر اسلامی چون برپایی حج ابراهیمی ، نماز جمعه و… را بر پا نمود.

رهـبـر مـعـظـم انـقـلاب اسـلامـی ایـن گـونـه مـی فـرمـایـد کـه هـنـر امـام راحـل آن بـود کـه ایـشـان طـراح یـک نـظام سیاسی است که هیچ گونه سابقه ای در جهان نـداشت ، آن هم بنای اسلامی با توجه به نیازهای دنیای جدید که برای هر انسان صاحب نـظـری کـه بـا مـسـائل سـیـاسـی و مـکـاتـب سـیـاسـی روز آشـنـاسـت قـابـل فـهـم و قـبـول بـاشـد. در حـکـومـتـی کـه امـام پـایـه گـذاری نـمـود هـمـه در مـقـابـل قـانـون بـرابـرند. ایشان یک وقت فرمود: چنانچه در مجلس [شورای اسلامی ] به کـسـی اهـانـت شد آن فرد حق داشته باشد که به مجلس بیاید و از خودش دفاع کند. اینها درس هـای جـاودانـه ای اسـت کـه هـمـه مـاهـا بـایـد بـه آنـهـا عمل کنیم .

حـمـایـت بـی قـیـد و شـرط از مـسـلمـان جـهـان در بـرابـر نـظـام هـای کـفـر و شـرک جـزو اصول امام راحل بود. ایشان به عزت و سربلندی مسلمان می اندیشید و موفق شد مسلمانان را کـه در بـعـضـی از کـشـورها در اقلیت بودند و مسلمانانی خود را اظهار نمی کردند به درجه ای از عزت برساند که به مسلمانی خود افتخار کنند.

آن حـضرت روح اعتماد به نفس را در ملت ها دمید، بزرگترین تحقیرها را به ابرقدرت ها بـه خـصوص امریکا روا داشت ، تاءکید فراوان بر خط نه شرقی ، نه غربی مبارزه با اسـتـکـبار جهانی ، استقلال حقیقی ، خودکفایی و حمایت بی دریغ و همیشگی از مستضعفان و محرومان جامعه جزو آرمان های او بود.

بـنـیـان گـذار انقلاب اسلامی در برپایی شعائر اسلامی نیز تحولی بزرگ به وجود آورد. حـج ابـراهـیـمی را که قرن ها فراموش شده بود به صحنه اجتماع برگرداند و هر سـال به مناسبت برپایی حج پیام طولانی و با مضامین بسیار والا صادر می کرد. در این پـیـام هـا امـام اصـولی مـثـل فلسفه حج ، برائت از مشرکین ، تبیین اسلام ناب محمّدی (ص ) وحـدت مـسـلمانان ، توطئه های استکبار جهانی و رساندن پیام انقلاب اسلامی به مسلمانان را گـوشـزد مـی نـمـودنـد. هـمـچـنین در دیدگاه امام ، نماز جمعه نمایشی از قدرت سیاسی اجـتـماعی اسلام بود که باید هر چه باشکوه تر و پرمحتواتر اقامه شود و به همین جهت فـقـها و مجتهدان را برای این امر مهم انتخاب می کرد. مقام معظم رهبری اعتقاد دارند اگر این کار بزرگ یعنی برپایی نمازهای جمعه نبود معلوم نبود که الا ن وضع انقلاب و وضع روحـی مـردم چـگـونـه بـود، چـرا کـه نـمـاز جـمـعـه یـک نـقـش فـوق العـاده و طـراز اول در حفظ قوام معنوی و حصار ایمنی جامعه دارد.

اقدام دیگر امام پیوند زدن انقلاب اسلامی با قیام عاشورا بود. آن حضرت ماه محرم را، ماه حماسه و شجاعت و ماه پیروزی خون بر شمشیر می دانست . و معتقد بود که انقلاب اسلامی پـرتویی از قیام عاشورا است . به همین جهت آن حضرت در آغاز نهضت اسلامی یعنی محرم سال 42 و نیز در محرم 57 انقلاب اسلامی را به نهضت حسینی پیوند زد. مقام معظم رهبری در رابطه با احیای اصول و ارزش های اسلامی به دست امام می فرماید:

او [امـام ] بـه اسلام عزت بخشید و پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد. او ملت ایران را از اسـارت بـیـگـانـگـان نـجات داد و به آنان غرور و شخصیت و خودباوری بخشید، او، صـلای اسـتـقـلال و آزادگـی را در سـراسـر جـهـان سـر داد و امـیـد را در دل هـای مـلل تـحـت سـتـم جـهـان زنده کرد. او در عصری که همه دست های قدرتمند سیاسی بـرای مـنـزوی کردن دین و معنویت و ارزش های اخلاقی تلاش می کردند، نظامی براساس دین و معنویت و ارزش های اخلاقی پدید آورد و دولت و سیاستی اسلامی بنیان نهاد.

مردم در نگاه امام
از منظر امام ، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی است . آن حـضـرت پـس از اتـکـا به خدا، مردم را محور اصلی و نقش آفرین در پیروزی انقلاب و شـکـل گـیـری حـکـومـت اسـلامـی مـی دانـسـت و مـعـتـقـد بـود کـه اصل مهم و کارساز در تداوم و بقای نظام و انقلاب مردم هستند.

مـقـام مـعـظـم رهـبـری ، معتقد است وقتی امام از مردم صحبت می کرد برمبنای احساسات نبود و مـثـل رهـبـران خـیـلی از کـشـورهـا ادعـای مـردم گـرایـی نـمـی کـرد بـلکـه در عـمـل بـرای مـردم و منزلت و شاءن آنها ارزش قائل می شد. کمتر کسی را دیده ایم که به قـدر امـام ، نسبت به مردم از عمق دل احساس ‍ محبت و اعتماد کند چرا که او به شجاعت و ایمان مردم باور داشت .

امـام مردم را از صمیم قلب دوست می داشت و به آنها عشق می ورزید. مقام معظم رهبری احترام امـام بـه اقشار جامعه را این گونه بیان می نماید که من دیدم چشم های امام از هیجان و عشق بـه بـچـه هـایـی کـه قـلک های خود را برای جبهه آورده بودند پر از اشک می شد. وقتی پـیـغـامـی از مـادر شـهـیدی را خدمتشان گفتم اشک از چشمان آن حضرت سرازیر شد. امام در سـخـت ترین شرایط به مردم اطمینان داشت و به صفا، وفا، غیرت ، شجاعت و صداقتشان واقف بود. مردم نیز امام خود را خوب شناخته بودند و پاسخ مناسب به او دادند.

ویژگی های خط امام
از دیدگاه مقام معظم رهبری ، یکی از اساسی ترین اقدامات برای حفظ هویت اصلی انقلاب اسـلامـی ، پـای بـنـدی بـه روش و منش رهبری حضرت امام خمینی (ره ) است . به همین سبب بـرخـی از ویـژگـی هـای بـرجـسته این خط روشن الهی از زبان فرزند شایسته و خلف صالح آن بزرگوار شنیدنی است . التزام به اسلام ، تکیه بر مردم ، برپایی عدالت اجـتـماعی ، ایستادگی در برابر قدرت های استکباری و حفظ وحدت از جمله این ویژگی ها می باشد.

مـقـام مـعـظـم رهـبـری اعـتـقـاد دارد کـه امـام ، اسـلام نـاب را دوبـاره زنـده کـرد و بـه ذهـن و عـمـل انـسـان هـا و صـحـنـه هـای سـیـاسی جهان برگرداند. پس حفظ این میراث عظیم یعنی جـمـهـوری اسـلامـی بـر هـمه واجب است . مشخصه دیگر خط امام تکیه بر مردم و برقراری عدالت اجتماعی و کمک به طبقات مستضعف و محروم است که امام آنها را صاحب انقلاب و کشور مـی دانـسـت . مـبـارزه با رژیم اشغالگر قدس و عدم رابطه با امریکا و مبارزه با تفرقه افـکـنـی اسـتـکـبـار نیز از خصوصیات خط امام است . آیت الله خامنه ای درباره ادامه راه امام توسط مردم می فرماید:

امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است . نام او پرچم این انقلاب و راه او راه این انقلاب و اهداف او اهـداف ایـن انـقـلاب اسـت . راه او راه مـا، هـدف او هـدف مـا، و رهـنـمـود او مشعل فروزنده ماست .

مطالب مشابه