جلسه پیش دفاع رساله دکتری خانم ریواده

%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-2
%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-2
%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3
%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-4
%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-5
%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-6