نشست صمیمی دکتر اردشیر با دانشجویان دکتری واحد مشهد

%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%a9-3
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%a9-3
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%a9-4
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%a9-5