سی و ششمین نشست تخصصی «کلمه سواء»

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a1-2
%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a1-2