گزارش تصویری از جلسه تودیع و معارفه رئیس واحد نشریات

nashriyat
nashriyat
nashriyat1
nashriyat2-2
nashriyat3
nashriyat4
nashriyat5