دکتر منصوره زارعان

تاریخ انتشار:
دکتر منصوره زارعان

سرکار خانم دکتر منصوره زارعان: دارای مدرک دکتری جامعه شناسی فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا. رئیس پژوهشکده مطالعات زنان دانشگاه اديان و مذاهب و صاحب تأليفات متعدد در حوزه مطالعات زنان.

سوابق تحصیلی

کارشناسی: علوم اجتماعی، دانشگاه ….، سال

کارشناسی ارشد: جامعه‌شناسی، دانشگاه …..، سال

دکتری: جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1390.

تحصیلات حوزوی: اتمام کفایه

سوابق آموزشی

ـ عضو گروه علمی جنسیت و توسعه، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، 1390 ـ ادامه دارد

ـ عضو گروه علمی دانشکده زن و خانواده،‌ دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، 1392 ـ ادامه دارد

ـ معاون بین الملل پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، 1396 – 1398.

ـ تدریس در دانشگاه الزهراء، 1390 ـ ادامه دارد، دروس روش تحقیق، تحولات خانواده،

ـ استاد پروازی دانشگاه الزهراء، شعبه ارومیه، 1396ـ تاکنون

ـ تدریس در دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده زن و خانواده، 1392 ـ تاکنون (تدریس دروس نظریه‌های خانواده، نظریه‌های جنسیت، جنسیت و توسعه، تحولات خانواده)

سوابق پژوهشی

کتاب

ـ منصوره زارعان، خدیجه برزگر، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی؛ رویکردهای فمینیستی، تهران، دانشگاه الزهرا(س)، 1397.

ـ منصوره زارعان، خدیجه برزگر، جنسیت و توسعه، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، بهار 1397.

ـ منصوره زارعان، ام‌البنین چابکی، درآمدی بر نظریه‌های خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندآوری)، تهران، جامعه‌شناسان، 1398.

ـ منصوره زارعان، منیره زارعان، خانواده در اسلام، تهران، انتشارات سمت، 1399.

مقاله

Zarean، Mansoreh, Barzegar, Khadijeh, “Marriage in Islam, Christianity and Judaism”, Religious Inquiries. V.5, N. 9, 2016.

ـ زارعی، معصومه، صادق‌نیا، مهراب،‌ منصوره زارعان و سیدعلی‌اصغر سلطانی،‌ «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورتبندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتاءات، اسلام و علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 1400، شماره 26، صص 317 ـ‌ 351.

ـ براتی اقدس، زارعان،‌ منصوره،‌ و شهره روشنی،‌ «روایت زنان از دشواری‌های پیش‌روی مطالبه قانونی حقوق خانوادگی خود»،‌ مطالعات فقهی ـ‌ حقوقی زن و خانواده، شهریور 1400، شماره پیاپی 7، صص 29 ـ‌ 54.

ـ کدخدایی، محمدرضا، بستان، حسین، محمدرضا احمدی و منصوره زارعان، ‌«تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‌گیری از تکنیک‌های داده‌بنیاد»،‌ اسلام و علوم اجتماعی، سال سیزدهم،‌ بهار و تابستان 1400، شماره 25، صص 79 ـ‌ 99.

ـ افقه، آلاءسادات، خوش‌صورت موفق، اعظم و منصوره زارعان، «تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانواده ایران»، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)،‌ پاییز و زمستان 1399، شماره 73،‌ صص 283 ـ 303.

ـ‌ سجادی، مرضیه‌سادات، زارعان، محمدجواد و منصوره زارعان،‌ «اصول هم‌افزایی نهاد خانواده و نظام تربیت رسمی، بر مبنای ولایت الهی»،‌ اسلام و پژوهش‌های تربیتی، پاییز و زمستان 1399، شماره پیاپی 24، صص 5ـ 22.

ـ زارعان، منصوره، صفربگی، شهناز، یارمحمد قاسمی، و ام‌البنین چابکی، «رابطه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت زنان در شهر ایلام»،‌ مطالعات زن و خانواده، بهار 1399، شماره پیاپی 16، صص 215 ـ‌ 254.

ـ باقری، شهلا، زارعان، منصوره و خدیجه برزگر، «سیاستگذاری خانواده؛ الگوهای تعامل دولت و خانواده»، دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، بهار و تابستان 1398، صص 135ـ 152.

ـ اخباری، محسن، زارعان، منصوره، «بررسی و تبیین مبانی دینی جایگاه و نقش زنان در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»، پژوهشنامه سبک زندگی، بهار و تابستان 1398، صص 67 ـ 88.

ـ زارعان، منصوره، فاضلیان، نفیسه، «عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران»، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، بهار 1398، صص 129ـ144.

ـ چابکی، ام‌البنین، زارعان، منصوره، «رابطه عوامل اجتماعی و خانوادگی با نگرش زنان به طلاق در شهر قم»، فصلنامه زن و جامعه، زمستان 1397، صص 73 ـ 96.

ـ زارعان، منصوره، چابکی، ام‌البنین، «رابطه مصرف‌گرایی و نگاه کالایی به انسان با سیالیت عشق در زندگی زناشویی»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، زمستان 1397، صص 483 ـ 498.

ـ زارعان، منصوره، «بررسی اکتشافی دلایل تأخیر در سن ازدواج از دیدگاه دختران دانشجوی شهر تهران»، نشریه مطالعات زن و خانواده، پاییز و زمستان 1397، صص 89 ـ‌110.

ـ زارعان، منصوره؛ زارعی، معصومه؛ هنردوست، عطیه، «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران»، زن در توسعه و سیاست، شماره 2، تابستان 1397، صص 319 ـ 338.

ـ زارعان، منصوره، برزگر، خدیجه، «جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی»، نشریه پژوهش‌های ادیانی، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صص 7 ـ 24.

ـ زارعان، منصوره، «فراتحلیل عوامل موثر بر طلاق (مروری بر مطالعات ثبت شده در دهۀ اخیر)»، پژوهش‌های مشاوره، شماره 61، بهار 1396، صص 134 ـ 162.

ـ زارعان، منصوره؛ عامری، پردیس، «تحولات خانواده و بازخوانی معنای عشق به منزله شورش در رهایی (با تأکید بر فیلم «صحنه‌هایی از یک ازدواج»، ساخته اینگمار برگمان)»، پژوهشنامه زنان، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز 1396، صص 69 ـ 95.

ـ زارعان، منصوره؛ سدیدپور، سمانه، «فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صص 191 ـ 218.

ـ چابکی، ام‌البنین، زارعان، منصوره، «رسانه‌های دیداری و سبک زندگی اسلامی»، نشریه جامعه‌شناسی و مدیریت سبک زندگی، شماره 3، پاییز 1394، صص 1 ـ 34.

ـ پناهی، محمدحسین، زارعان، منصوره، «صمیمیت و همدلی بین اعضای خانواده و عوامل موثر بر آن»، مطالعات جنسیت و خانواده، شماره اول، 1393.

ـ زارعان، منصوره، چابکی، ام البنین، «سلامت خانواده از نگاه جامعه‌شناسی»، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، شماره 20، زمستان 1393، صص 141 ـ 163.

ـ عابدی، بهناز، خانجانی وشکی، سحر، صفربیگی، شهناز، منصوره زارعان و مرضیه شاه سیاه «بررسی تأثیر آموزش گروهی به شیوه مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر افزایش سازگاری زوجین»، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، شماره 6، بهمن 1393، ص 1055.

ـ زارعان، منصوره، «موفقیت خانواده و تأثیر خانواده جهت‌یاب در آن»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره 59، بهار 1392، ص 191.

ـ پناهی، محمدحسین، زارعان، منصوره، «سلامت خانواده و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 5، زمستان 1391.

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های علمی

ـ منصوره زارعان، سمانه سدیدپور(1396). «بررسی رابطۀ سلامت عمومی و گرایش به مجردی»، پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر

ام‌البنین چابکی، منصوره زارعان (1396). «بررسی نگرش زنان قم به طلاق و رابطۀ آن با میزان پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی»، دومین کنگره بین‌المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، دانشگاه الزهرا (س)

منصوره زارعان، ام‌البنین چابکی، (1396). «علل اجتماعی طلاق در زنان و ارائه راهکارها»، دومین کنگره بین‌المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، دانشگاه الزهرا (س).

ـ منصوره زارعان، سمانه سدیدپور (1396). «فرایند مواجهه با بد حجابی: نظریۀ داده‌بنیان»، همایش ملی نگرش علمی کاربردی به عفاف و حجاب، دانشگاه الزهرا (س).

طرح‌های پژوهشی

ـ زارعان، منصوره (1394) فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینۀ طلاق و عوامل آن در ده سال اخیر (83- 93). دانشگاه الزهرا (س).

ـ زارعان، منصوره (1395). عوامل اکتشافی طلاق در قم، استانداری قم.

ـ زارعان، منصوره (1396). افزایش سن ازدواج، دانشگاه الزهرا (س).

ـ زارعان، منصوره (1397). بررسی روابط عاطفی زوجین (مطالعه موردی متأهلان شهر تهران). دانشگاه الزهرا(س).

 

 رساله و پایان‌نامه

«بررسی رابطه سرمایه اجتماعی زنان با احساس امنیت آنان در شهر ایلام»، شهناز صفربیگی

«بررسی نگرش زنان به مطالبات حقوقی خود (معطوف به خانواده)‌ دلایل و پیامدها» اقدس براتی

«بررسی جایگاه اجتماعی زن در کتاب مقدس عبری و قرآن»، زهرا یزدی

«بررسی اندیشه و عملکرد زنان شاخص نهضت عاشورا»،‌ عطیه‌سادات حجتی

«مدرنیته و تحولات گفتمانی فقه شیعه در حوزه زنان (از دهه 40 تا دهه 90)، معصومه زارعی

«مبانی اسلامی جنسیت و توسعه و استلزامات آن برای طراحی الگوی اسلامی ـ‌ ایرانی پیشرفت»،‌ محسن اخباری

«مدل پایه‌ای مسأله‌شناسی و راهبری مسائل حوزه جنسیت و خانواده (مبانی نظری و فرآیندپژوهی مسأله‌شناسی و حل مسائل در عرصه جنسیت و خانواده در ایران)، علی غلامی درگاه

«ارائه مدل توانمندسازی زنان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی جنسیتی»،‌ سمیه برقراری

«شاخص‌های تعامل مطلوب بین خانواده و نظام تربیت رسمی فرزندان در ایران اسلامی معاصر»،‌ مرضیه‌سادات سجادی

«تبیین عوامل مودت ازواج با تکیه بر آیات و روایات»، محمدرضا کدخدایی الیادرانی

«خلاءهای قانونی تغییر جنسیت در روابط زوجین در قوانین حقوقی خانواده در ایران»، آلاءسادات افقه

«سیاست و جنسیت؛ بررسی انتقادی قوانین مصوب حوزه زن و خانواده مبتنی بر سیاست‌های برنامه‌ای»،‌ خدیجه برزگر

«تجربه زیسته زنان از چالش‌های مادری در فضای شهری»،‌ مهنوش کرمی

«بررسی عوامل سیاسی و اجتماعی انشعابات شیعی در عصر حضور ائمه»،‌ فاطمه شهیریان