دکتر حمید پارسانیا

تاریخ انتشار:

حجت السلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب است.

تحصیلات

کتاب‌های تألیفی

فصلی از کتاب

کتاب‌های غیر از تالیف و ترجمه

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

فعالیت‌های اجرایی