گزارش تصویری نشست علمی «الزامات تقریب مذاهب و تمدن نوین اسلامی»

soleimani-taghtib
soleimani-taghtib
soleimani-taghtib2
soleimani-taghtib8
soleimani-taghtib5
soleimani-taghtib6
soleimani-taghtib1
soleimani-taghtib10
soleimani-taghtib7
soleimani-taghtib4
soleimani-taghtib3
soleimani-taghtib11
soleimani-taghtib12