نقش شیعه در حل بحران های امروز بشر

اولین وبینار تخصصی انجمن دانشجویی شیعه شناسی

تاریخ انتشار:

خلاصه نشست

نقش شیعه در حل بحرانهای امروزی بشر :
جناب آقای دکیتر سهیل اسعد در مورد موضع اینکه شیعه و مکتب شیعه آیا می تواند برای برون رفت از بحرانهای امروزی که بشر با آنها دست به گریبان است ابتدا نکاتی را به عنوان مقدمه مطرح نمودند از جمله اینکه بحران ها محصول و ناشی از یک پدیده ای می باشند کخ خود آنها هم علت برای معلول بحران و پدیده دیگری می شوند .
امروزه بحرانها به سه دسته تقسیم می شوند :
۱. بحرانهای امنیتی
۲. بحرانهای اقتصادی
۳. بحرانهای سلامتی
امنیت تمام اولویتهای انسان را تحت الشعاع قرار می دهد.
بحران سلامت اعم از سلامت جسم و سلامت روح می باشد
در نوع نگاه جهان بینی هم به بحرانها توجه میشود
اگر این جهان بینی تبدیل به یک نظام اشتباه و بعد ساخنار اجتماعی غلط و سلوک اشتباه شود در نتیجه منجر به پیاده کردن طرز تفکر مادی و غلط در جامعه و اجتماع رایج می شود
تفکیک در ابعاد مختلف باعث ایجاد بحران میشود که اگر به عنوان یک اجتماع نظر شود می توان بسیاری از بحرانها را مدیریت کرد .
برای رفع بحران ها موضع گیری اسلام در جهت امت و مردم می باشد
هر نظامی یا هر جامعه ای اگر بخواهد تنها حرکت کند در جهت حل بحرانها فشل می باشد و ناکام می ماند .
تنها راه حل رفع بحرانهای جهان با مدیریت ملت صحیح و حاکم صحیح و حرکت در جهت تحقق اهداف امکان پذیر می باشد.

مطالب مشابه