مناقشه فلاطوری و طباطبایی: دو نگاه به اخلاق علم

تاریخ انتشار:

مقاله «مناقشه فلاطوری و طباطبایی: دو نگاه به اخلاق علم» به قلم دکتر سید حسن اسلامی در فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق‌پژوهی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 140 منتشر شد. 
چکیده این مقاله به شرح ذیل است:
در سال 1340 یادنامه ملا صدرا منتشر شد و در آن کسانی چون علامه سیدمحمد حسین طباطبایی مقالاتی نوشتند. عبدالجواد فلاطوری از استادان ایرانی مقیم آلمان بر سه مقاله مندرج در این یادنامه نقدی نوشت و آن‌ها را به لحاظ روشی و بی‌توجهی به اخلاق پژوهش و استناد نقد کرد. علامه طباطبایی و دیگران پاسخ دادند و باز او پاسخ داد. این مناقشه قلمی و عالمانه دو سال به طول انجامید و بیش از ده نوشته از سوی طرف‌های بحث منتشر شد. مرور و تحلیل این نوشته‌ها که بیش از 60 سال از نشر آن‌ها می‌گذرد، به خوبی دو نگاه به اخلاق تولید علم و نقد و پژوهش را نشان می‌دهد. نگارنده کوشیده است این نوشته‌ها را به شکلی نظام‌مند بررسی کند و ابعاد مختلف اخلاقی آن‌ها را برجسته سازد. این مناقشه را در سه سطح می‌توان دید: سطح انتقادی، سطح ناظر به تحقیق و آیین پژوهش، و سطح کلان‌تری که بیانگر دو رویکرد به اخلاق علم‌ورزی است. در حالی که سطح اول کاملاً آشکار است، با دقت می‌توان سطح دوم را دید. اما سطح سوم است که گویی نادیده گرفته است. در این سطح و با تحلیل متون منتشر شده می‌توان دو نگاه به علم‌ورزی را شناسایی کرد و از آنها برای پیشبرد علم و گسترش فضای عالمانه بهره برد.