بازدید مدیر حوزه علمیه استان قم از دانشگاه

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86-4
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86-5
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86-6