دکتر مهدی لک زایی

دکتری ادیان و عرفان تطبیقی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
استادیار گروه ادیان غیر ابراهیمی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
lakzaei@urd.ac.ir