گروه علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه علوم تربیتی

گروه علوم تربیتی یکی از جدیدترین گروه‌های دانشکده ادیان و مذاهب است. این گروه در حال حاضر یک رشته دارد که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. دانشجویان می‌توانند در رشته «برنامه ریزی آموزشی و درسی» در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کنند. مدیریت گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی بر عهده دکتر مرتضی حدادپیشه است.
مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه شامل سازماندهی یک سلسله فعالیت‌های یاددهی و یادگیری به منظور ایحاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده‌ها و ارزشیابی میزان تحققق این تغییرات است. بنابراین فرایند برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی فعالیت‌ها و ارزشیابی بوده و هدف آن ایجاد تغییرات مطلوب و محور آن یادگیرنده است.
حضور رشته برنامه ریزی آموزشی و درسی به عنوان یک رشته دانشگاهی توسط دانشگاه‌ ادیان و مذاهب رویکرد این مجموعه را نسبت به تدریس این رشته جدید التأسیس در دانشگاه مشخص می‌کند.
بیشتر اندیشمندان و دانشمندان علوم تربیتی در درجه اول جذب آموزش و پرورش می‌شوند. تعدادی نیز در سازمان‌های دولتی از جمله سازمان‌های مدیریت وبرنامه‌ریزی و برنامه‌وبودجه فعالیت می‌کنند.

رشته ها