گروه علوم ارتباطات اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی، رسانه و ارتباطات

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم و ارتباطات اجتماعی با در نظر گرفتن نیاز مبرم کشور به متخصصان سطح علی این رشته و توجه خاص شورایعالی برنامه‌ریزی به این امر تهیه و تدوین شده است به همین جهت گروه علوم اجتماعی در این دوره به دنبال تربیت کارشناسان سطح عالی در زمینه ارتباطات اجتماعی خواهد بود.

گروه «علوم ارتباطات اجتماعی» در حال حاضر یک رشته دارد که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مدیریت گروه «علوم ارتباطات اجتماعی» بر عهده دکتر مجید مبینی مقدس می‌باشد. مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات ارتباطات دارند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از «نظریه‌ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی»، «مبانی پژوهش در ارتباطات جمعی»، «ارتباطات و توسعه»، «کاربرد آمار در پژوهش‌های ارتباطی»، «مبانی حقوق بین المللی ارتباطات»، «تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی».

رشته ها