دانشکده شیعه‌شناسی

گروه تاریخ و فرق تشیع

گروه تاریخ و فرق تشیع یکی دیگر از گروه‌های دانشکده شیعه‌شناسی می‌باشد. این گروه سه رشته به نام «تاریخ تشیع»، «فرق تشیع» و «تاریخ تشیع اثنی عشری» دارد. دانشجویان می‌توانند در رشته «تاریخ تشیع» و «فرق تشیع» در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته «تاریخ تشیع اثنی عشری» در مقطع دکتری به تحصیل بپردازند. مدیریت گروه فرق تشیع را دکتر محمد جاودان بر عهده دارد.

گروه تاریخ و فرق تشیع بر شناخت فرق و گرایشهای مختلف شیعی، تاریخ شیعه و نقش فرهنگی و تمدنی آنها تمرکز دارد تا بدین وسیله بتواند هویت وحیانی و عقلانی اسلام و تشیع را در جهان معرفی کند. مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری و روش‌شناختی شیعه‌شناسی دارد. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از تاریخ تحلیلی امامان، فرق منشعب از تشیع، تاریخ سیاسی شیعه، شیعه و تمدن اسلامی، شیعه در مطالعات مستشرقان، تاریخ زیدیه، تاریخ اسماعیلیه، و تاریخ امامیه.

رشته ها