گروه حقوق زن در اسلام
دانشکده زن و خانواده

گروه حقوق زن در اسلام

در حال حاضر گروه مطالعات زنان تنها گروه دانشکده زن و خانواده می‌باشد. در این گروه سعی بر این است که پژوهش در مسائل زن و خانواده با مطالعات عمیق اسلامی ارتقا و توسعه یابد و ابعاد مختلف حقوق زن بر اساس مبانی حقوق اسلامی تبیین شود. این گروه سه رشته دارد که دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری است. دانشجویان می‌توانند در دو رشته «مطالعات زنان گرایش زن و خانواده» و «مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام» در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته «مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام» در مقطع دکتری تحصیل کنند. مدیریت گروه مطالعات زنان بر عهده دکتر معصومه زارعی می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات زن و خانواده از منظر جامعه‌شناسی و دینی دارند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از روانشناسی زن، فلسفه حقوق زن در اسلام، حقوق و مسئولیتهای اجتماعی سیاسی زنان، اصول حاکم بر نظام حقوقی خانواده در اسلام، آسیب‌شناسی مسائل زنان و خانواده، خانواده در اسلام، و جامعه شناسی جنسیت.

رشته ها