گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده زبان و فرهنگ ملل

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی یکی از گروه‌های دانشکده زبان و فرهنگ ملل می‌باشد. این گروه یک رشته دارد و در مقطع کارشناسی ارشد است. دانشجویان می‌توانند در رشته «زبان و ادبیات فارسی» در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کنند. مدیریت گروه زبان عربی بر عهده … می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های این گروه سمت و سوی مطالعات زبان و ادبیات فارسی دارند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از «ساخت دستور زبان فارسی»، «نظریه‌ها و نقد ادبی» و «بلاغت کاربردی»، «متون نظم و نثر ادبی»، «متون نثر ۱ و۲» و «متون نظم ۱ و ۲ و ۳».

رشته ها