جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

کارکرد آخرت شناسانه ایزد بانوان زرتشتی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو احمد خالدی با عنوان «کارکرد آخرت‌شناسانه ایزد بانوان زرتشتی»، دکتر مهدی لکزایی به عنوان استاد راهنما، و دکتر محمد شکری فومشی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

باور مربوط به جهان پس از مرگ و فرجام انسان در تمامی ادیان دیده می‌شود. دین زرتشتی نیز از این مقوله مستثنی نیست و به فرجام انسان و جهان می‌پردازد. در داستان فرجامِ روان آدمی پس از مرگ، روان باید از مراحلی نظیر سدوش، پل چینود، داوری فردی و پادافره‌ها بگذرد تا سرانجام رستاخیز نهایی را دریابد؛.فرجام نهاییِ جهان نیز شامل ظهور سوشیانت‌های زرتشتی، رستاخیز، داوری نهایی انسان، و فرشگرد است. حال در این میان، در بحبوحه تمام این اتفاقات با ایزدان و ایزدبانوانی روبه‌رو می‌شویم که هریک کارکرد و نقشی خاصی در داوری فردی روان و نیز فرجام جهان دارند. آنجا که روان فرد به سوی پل چینود رهسپار می‌شود و با دئنای تجسم اندیشه، گفتار و کردار روبه‌رو می‌شود؛ آنجا که ایزدانی چون مهر، رشن، وای‌به، ایزد بهرام و ایزدبانو اشتاد به داوری روان بر روی پل چینود می‌پردازند؛ و یا آناهیتا که نگه‌دارنده نطفه سوشیانت در دریاچه کیانسه است و سپندارمذی که در پیشگاه اورمزد شفاعت گناه‌کاران را می‌کند و آنها را دوباره به زمین بر می‌گرداند. حال در این مجال قصد داریم تا به تفصیل به بررسی خویشکاری‌های فرجامین ایزدبانوان دین زرتشتی بپردازیم.

مطالب مشابه