جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

نقش رسانه های جدید در شکل گیری فرهنگ سیاسی نزد دانشجویان دانشگاه بغداد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجوی عراقی صادق شلکام خرمیط با عنوان «نقش رسانه‌های جدید در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی نزد دانشجویان دانشگاه بغداد»، دکتر ریا قحطان احمد به عنوان استاد راهنما و دکتر منصور اسدی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

رسانه‌های جدید یکی از آخرین فناوری‌های رسانه‌ای محسوب می‌شود که بیشتر فعالیت دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را مجبور می‌کند با آن به عنوان یک واقعیت ضروری در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه بغداد برخورد کنند و این ما را به مطالعه نقش رسانه‌های جدید در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه بغداد ترغیب می‌کند.   این مطالعه با هدف شناخت نقش رسانه‌های جدید در شکل‌گیری سیاسی و تربیت دانشجویان دانشگاه بغداد انجام شده است. هم‌چنین هدف آن، شناسایی رسانه‌هایی است که بیشترین تأثیر را در ذهن دانشجویان دارد. محقق در این پژوهش از روی‌کرد توصیفی استفاده کرده است، زیرا یکی از بهترین روش‌های مورد استفاده در مطالعات رسانه‌ای است. این مطالعه میدانی روی نمونه آماری از دانشجویان دانشگاه بغداد متشکل از 450 دانشجو انجام شد. این مطالعه به مجموعه‌ای از نتایج رسیده است که برجسته‌ترین آن‌ها عبارتند از:

رسانه‌های جدید به شکل‌گیری روندهای سیاسی دانشجویان دانشگاه بغداد کمک می‌کنند. هم‌چنین نتایج نشان داد که دانشجویان دانشگاه بغداد متقاعد شده‌اند که وقایع عراق دلیلی برای حضور در رسانه‌های جدید و صفحات رسانه‌های اجتماعی است.

این مطالعه هم‌چنین مجموعه‌ای از توصیه‌ها را ارائه داده است که برجسته‌ترین آن‌ها عبارتند از:

ـ ضرورت انتصاب متخصصان در رسانه‌ها برای نظارت بر رسانه‌های جدید برای تأثیرگذاری بیشتر در برقراری ارتباط با دانشجویان دانشگاه بغداد.

ـ سرمایه‌گذاری رسانه‌های جدید به روشی مثبت زیرا فرصتی مناسب برای کمک به دولت عراق در راستای اصلاحات سیاسی و شکل دادن به فرهنگ سیاسی از طریق هدایت پیام خود از طریق این رسانه جدید و جذب دانشجویان دانشگاه با روش‌های واقعی و مناسب است.

مطالب مشابه