جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

ترجمه فصل سوم از کتاب code of Jewish law

تاریخ انتشار:

در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو حسین پاک‌نژاد با عنوان «ترجمه فصل سوم از کتاب  code of Jewish law با مقدمه تحلیلی با عنوان اعیاد یهود و نقش آن در دینداری یهودیان»، دکتر حمید بخشنده به عنوان استاد راهنما، دکتر علی قناعتیان به عنوان استاد مشاور و دکتر علی شهبازی به عنوان استاد داور حضور داشتند

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

یکی از بخش‌های مهم هر دین، احکام عملی، مناسک و اعمال شرعی آن است. آثار و شخصیت‌های مهم فقهی آنان خود گواه بر این حقیقت و جایگاه ویژه آن می‌باشد. یکی از این آثار فقهی در یهودیت کتاب شولحان عاروخ اثر یوسف قارو در قرن شانزدهم است. ربی یوسف در اجتماعات مختلف یهودی مطالعه كرده و دیده بود كه بیشتر یهودیان مشغول كارهای روزانه و در تلاش معاش هستند و بنابراین فرصت تحصیل و مطالعه عمقی تلمود را ندارند. او به این فكر افتاد كه مجموعه‌ای از قوانین یهود را طوری تدوین نماید كه هر فرد یهودی بتواند به سهولت آنها را مطالعه كند. در شولحان عاروخ تمام دستورات راجع به نماز، بهداشت، خوراك خوردن، صدقه دادن، اعیاد و تعطیلات یهود و غیره ذكر گردیده است. هریك از قوانین به عنوان وسیله و فرصتی برای جلب رضایت خداوند تشریح شده است. درحقیقت مطالعه این كتاب بدان می‌ماند كه كسی موضوعی را برای شما كاملاً تجزیه و تحلیل نماید و از آن نتیجه بگیرد. این كتاب برای آن گروه از یهودیان كه وقت كافی برای مطالعه تلمود نداشتند، بسیار مفید و جالب بود و می‌توانستند هر دستوری را به سهولت در آن پیدا كنند. این کتاب در قرن نوزدهم خلاصه گردید و نام قیصور شولحان عاروخ به خود گرفت. بخش اول این رساله به ترجمه فصل سوم  از این کتاب با موضوع اعیاد اختصاص دارد. در بخش دوم نیز به مقدمه تحلیلی با عنوان اعیاد یهود و نقش آن در دین‌داری یهودیان پرداخته شده است.

مطالب مشابه