جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

النسویه التأویلیه فی العالم العربی (عرض و تحلیل)

تاریخ انتشار:

در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو فاطمه عبدالکریم شنون العکیلی با عنوان «النسویه التأویلیه فی العالم العربی (عرض و تحلیل)»، دکتر شکوه السادات حسینی و دکتر علی الشیخ به عنوان استادان راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمداری به عنوان استاد مشاور و دکتر حیدر حب‌الله، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید دهقان، دکتر مجید مرادی رودپشتی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد غفوری‌نژاد به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

امروز جامعه عربی و اسلامی در مرحله جدیدی زندگی می کنند که در آن دیدگاه مدرن پیرامون بسیاری از مفاهیم و آموزه‌های ارائه شده توسط ادیان، به‌ویژه دین مبین اسلام متبلور می‌شود. ازجمله آن آموزه‌ها می‌توان به مسائل مربوط به زنان، حقوق و جایگاه آن‌ها در جامعه در خوانش جدید متون دینی و میراث اسلامی اشاره کرد.

این جنبش در جهان عرب اصطلاح فمینیسم (النسویة) نامیده شده است، و بسیاری از کج‌فهمی‌های مربوط به نظریه فمینیسم و آموزه‌های اسلام را در بر داشت. همان‌گونه که فمینیسم اسلامی به دنبال ارائه ایده برابری به عنوان بخشی از مفهوم قرآنی برابری بین انسان‌ها می‌باشد، نیز دعوت می‌کند برای استفاده از مفهوم عدالتی است که مورد تأیید آموزه‌های اسلام است.

در این رساله سعی شده است تا علاوه بر ارائه دیدگاه تحلیلی انتقادی در مورد این گفتمان جدید که جهان معاصر اسلامی با آن روبه‌رو است، تصویری از بحث و گفت‌وگو پیرامون جایگاه فمینیسم اسلامی در گفتمان اسلامی، و نیز گرایش‌های متفاوت آن، به‌ویژه فمینیسم تأویل‌گرا، و نیز بررسی مهم‌ترین مبانی معرفتی و روش‌های فمینیسم تأویل‌گرا و در آخر علاوه بر معرفی چهره‌های برجسته، مهم‌ترین نظرات آنان را مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم.

و پس از اتمام این رساله نتیجه گرفتیم که این قرائت جدید (فمینیسم تأویلگرا) از حقوق زنان بخشی از چارچوب عمومی اسلامی است و باور به تقلید کورکورانه از فرهنگ غربی ندارد و دارای مبانی و پایههای معرفتی است كه از آموزههای قرآن استنباط شده است. بنابراین ممکن است بسیاری از باورهای مطرح شده توسط برخی از پیشگامان فمینیسم تأویلگرا بهدرستی تبیین نگردیده باشد. زیرا صرفاً این باورها، دیدگاه شخصی نویسنده میباشد که گاه با دیدگاه فقها و محققان و مفسران در تناقض باشد. حال آنکه برخی دیدگاههای فمینیسم تأویلگرایان برای دستیابی به نتیجه قطعی نیاز به تأمل بیشتر و عمیقتری دارد.

مطالب مشابه