جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی چگونگی بازنمود امر قدسی در گستره پدیده فوتبال

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو احسان کریمیان‌ها با عنوان «بررسی چگونگی بازنمودِ امر قدسی در گستره‌ پدیده فوتبال (مورد پژوهشی جام جهانی 2018)» دکتر الله‌کرم کرمی‌پور به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر باقر طالبی دارابی به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهراب صادق‌نیا به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

«فوتبال» به عنوان یکی از شناخته‌‌شده‌ترین پدیده‌های انسانی، توانسته است قلمروِ شاهقِ خود را از فرازِ مرزهای سیاست، علم و اقتصاد عبور داده و به باورِ مردمانِ جهان برسد؛ تا جایی که اکنون، سخن از چگونگی مراوده باورهای ادیان، با این پدیده عالم‌گیر در میان است. تحقیق پیش‌رو، ماحصل کاوشی پدیدارشناسانه در رابطه بین «فوتبال و امر قدسی» بوده که سعی بر توصیف مظاهر دینی پدیدار در فوتبال دارد. با عنایت بر ابعاد چندوجهی و میان‌رشته‌ای این تحقیق، ابتدا به ماهیت پدیده فوتبال و تاریخچه آن پرداخته و با بررسی مفهوم امر قدسی (به عنوان جوهره ادیان) سعی شده تا با التفات بر شواهدی برگرفته از دنیای فوتبال، خصوصاً «جام جهانی 2018 روسیه» به مصادیقی از این بازنمود اشاره شود. می‌توان برآیند فصول این رساله‌ را چنین بیان داشت که فوتبال به مانند یک میدان اجتماعی و به مثابه یک راوی بی‌تزویر، صادقانه به بازتاب و توسعه رفتارهای برگرفته از سنت‌های ادیان و مذاهب پرداخته و توجه طیف وسیعی از مخاطبانش را به باورهای اعتقادی انسان‌ها که در پارادایمی نمادین و تصویر‌محور تبلور یافته، معطوف ساخته است. این پدیده با حمل نمادین معانی و مضامین ادیان، از صحنه پرطمطراق و ظرفیت‌ ذاتی خویش بهره جسته و ترکیب نامتجانس سنت و مدرنیته را در فرآیندی خارج از الگوریتم رایج، به یکدیگر ملحق نموده است. این مهم باعث شده تا فوتبال، هم بر شگفتی همگان نسبت به قدرت تسخیر خویش بیفزاید و هم به نحو محسوسی پرده از حیات پیوسته و نامرئی امر قدسی در عالم بردارد.

درنهایت می‌توان چگونگی بازنمایی امر قدسی در فوتبال را متأثر از «سه عامل» ذیل تحلیل نمود:

1. ظرفیت ویژه «فوتبال» در بارگیری و به ‌کارگیری مفاهیم انتزاعی و مضامین دینی. 2. قابلیت فرم‌پذیر و کشسان مفاهیم قدسی و باورهای دینی. 3. بهره‌گیری از زبان «نمادین» به عنوان الگوی بازنمایی امر دینی در فوتبال.

مطالب مشابه