جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

چهار حقيقت جليل در مکتب پاک بوم بودايي (جودو شين)

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو زینب کاملان با عنوان «چهار حقيقت جليل در مکتب پاک بوم بودايي (جودو شين) با تکيه بر کتاب  Heart of the Shin Buddhist path (A life of awakening)»، دکتر خلیل قنبری به عنوان استاد راهنما، آقای علیرضا شجاعی به عنوان استاد داور و دکتر مهدی لکزایی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

از زمان شکل‌گیری دین بودا، قرائت‌های متفاوتی از این دین ارائه شده است. تاکامارو شیگاراکی از نظریه‌پردازان معاصر مکتب جودو شین (مکتب پاک‌بوم) در ژاپن، تفسیری ارائه کرده که می‌کوشد با نگاهی جدید و متفاوت نسبت به دیدگاه‌های رایج از دین بودا، به آن بپردازد. او سعی می‌کند قرائتی از آموزه‌های بودایی ارائه کند که: اولاً برای همه انسان‌ها قابل فهم و نیز قابل انجام باشد؛ ثانیاً تفسیری غیردوگانه و سوبژکتیو از آموزه‌های بودایی ارائه نماید. او معتقد است این قرائت از آموزه‌های بودایی بر مبنای فهم درست از اندیشه‌های شین‌ران، بنیان‌گذار مکتب جودو شین، قرار گرفته است.

چهار حقیقت جلیل از اندیشه‌های پایه‌ای دین بودا و از مهم‌ترین آموزه‌های گوتمه بودا است. مکاتب مختلف بودایی به ارائه تفسیرهای خاص خود از این آموزه اهتمام ورزیده‌اند. مکتب بودایی جودو شین یکی از مکاتب بودایی است که دیدگاه ویژه‌ای نسبت به چهار حقیقت ارائه می‌دهد. در این پژوهش با محوریت دیدگاه شیگاراکی در کتاب قلب راه بودایی شین می‌کوشیم به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که آیا چهار حقیقت جلیل در مکتب جودو شین یا پاک‌بوم بودایی بر اساس فهم شیگاراکی از این مکتب یعنی به صورتی غیردوگانه قابل صورت‌بندی است؟

برای دستیابی به پاسخ این سؤال باید دیدگاه‌های رایج و رسمی از دین بودایی مطالعه، سپس ماهیت قرائت غیررسمی و ویژگی‌های آن بررسی شود. درنهایت نیز اندیشه شیگاراکی را درباره چهار حقیقت جلیل و تفاوت آن با فهم رایج از این آموزه ارائه دهیم. مهم‌ترین نتیجه تفسیر شیگاراکی، دستیابی به تجربه بیداری یا شین‌جین در این جهان و در میانه زندگی‌های روزمره و پر مشغله انسانی است.

مطالب مشابه