جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

رضایت مندی همسران از زندگی زناشویی در خانواده های زنان شاغل

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو اکرم فضلیان با عنوان «رضایت‌مندی همسران از زندگی زناشویی در خانواده‌های زنان شاغل (مطالعه موردی شهرستان کاشان)» دکتر الله‌کرم کرمی‌پور به عنوان استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر باقر طالبی دارابی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

میزان رضایت از زندگی زناشویی در بین اقشار مختلف متفاوت است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اشتغال زنان بر میزان رضایت‌مندی زناشویی در زندگی مشترک است. روش تحقیق، پیمایشی است و جامعه آماری مورد مطالعه زنان شاغل و غیرشاغل شهرستان کاشان می‌باشد. نمونه‌ای 400 نفری متشکل از 200 نفر زن شاغل و 200 نفر زن غیرشاغل به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین رضایت‌مندی از زندگی زناشویی در بین زنان شاغل در بازه (1-5)، 55/3 از زنان غیرشاغل با میانگین 93/2 بیشتر بوده که با توجه به سطح معناداری آزمون t-test این تفاوت معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیر(مانوا) اثرات اشتغال بر مؤلفه‌های رضایت از زندگی زناشویی، نشان داد که در تمامی مؤلفه‌های رضایت از زندگی زناشویی یعنی حل تعارض، تحریف آرمانی، مسائل شخصیتی، جهت‌گیری عقیدتی، مدیریت مالی، روابط جنسی، فرزندپروری، خانواده و دوستان، اوقات فراغت و ارتباط زناشویی این زنان شاغل بودند که احساس رضایت بیشتر داشتند.

مطالب مشابه