جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

ارتقای امنیت ملی با تکیه بر توانمندسازی زنان

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو میمنت قاهری با عنوان «ارتقای امنیت ملی با تکیه بر توانمندسازی زنان»، دکتر بهروز حدادی به عنوان استاد راهنما، دکتر محمدهادی فلاح‌زاده به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر باقر طالبی دارابی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

امروزه موضوع زن به عنوان یک موضوع جنسیتی دیگر مطرح نیست؛ بلکه صاحب‌نظران اجتماعی معتقدند که علاوه بر جهات انسانی، لازمه توسعه پایدار و امنیت ملی و جهانی توجه به حقوق زنان برای حضور بالفعل در سیاست‌های جامعه ضروری است و این خط مشی که زنان و مردان را به طور یکسان نگاه نکند، در بلندمدت موفق نخواهد بود و این موجب یک بازاندیشی فرهنگی گسترده در شناساندن زنان به عنوان یک گروه اصلی در جوامع و فعالیت‌ها شده است. در تداوم این نگاه، در حوزه مطالعات امنیتی نیز نقش جنسیت از اهمیت شایانی برخوردار شده و طبق نظر مکتب کپنهاگ، زنان از جمله گروه‌هایی با هویت خاص در جوامع هستند که واحد ابتدایی تحلیل امنیت اجتماعی محسوب شده و توانمندسازی آنان، امنیت داخلی و در نتیجه امنیت بین‌المللی را فراهم می‌گرداند. مطابق با این تحول در مطالعات امنیتی، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه توانمندسازی زنان موجب ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌شود؟ در مقام فرضیه‌پردازی، نگارنده در پاسخ به این پرسش، با بهره‌گیری از نظریه امنیت ملی مکتب کپنهاگ بیان می‌کند که امروزه به امنیت ملی با روی‌کردی چندجانبه نگریسته می‌شود. از یک سو حوزه شمول آن گسترده شده و کلیه اقشار یک جامعه اعم از مرد و زن را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر مسیر رسیدن به امنیت ملی از طریق تلاش در جهت دستیابی به ارتقا و تداوم پیشرفت در توسعه سیاسی و اقتصادی، اخلاق، قدرت نظامی، محیط زیست، بهداشت و فرهنگ پنداشته می‌شود که این خود به زعم تحلیل‌گران، با محوریت نقش زنان میسر می‌شود.

مطالب مشابه