جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

بررسی حکم فقهی صلح با کفار و مشرکان از دیدگاه مذاهب فقهی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو محمد سیفی اصفهانی با عنوان «بررسی حکم فقهی صلح با کفار و مشرکان از دیدگاه مذاهب فقهی»، دکتر سید جعفر صادقی فدکی به عنوان استاد راهنما، دکتر مهدی نوروزی به عنوان استاد مشاور و دکتر محمدرسول آهنگران، دکتر مجید زجاجی مجرد و دکتر مریم بانو خیرخواه به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

در مورد ارتباط مسلمانان با کافران به طور عام و کافران غیر کتابی به طور خاص و انعقاد پیمان میان آنان دو دیدگاه در میان مفسران و فقیهان شیعه و اهل سنت وجود دارد. دیدگاه مشهور در این باره که بیشتر از سوی مفسران و فقیهان متقدم مطرح شده آن است که جهاد با کافران اهل کتاب تا زمان پذیرش اسلام یا پرداخت جزیه و با کافران غیر کتابی تا زمان پذیرش اسلام یا کشته شدن واجب است و انعقاد پیمان صلح یا ترک نزاع، به جز در موارد ضرورت با آنان جایز نیست. نظریه دیگر در این باره که بیشتر از سوی مفسران و فقیهان متأخر شیعه و اهل‌سنت مطرح شده آن است که جهاد تنها با کافرانی که با مسلمانان وارد جنگ می‌شوند یا اهل فتنه و تعدی به مسلمانان هستند یا پیمان خود را با مسلمانان نقض می‌کنند، جایز است، اما با کافرانی که اهل تعدی و فتنه‌گری و نقض پیمان نبوده و خواهان صلح و زندگی مسالمت‌آمیز با مسلمانان هستند، جایز نبوده و می‌توان با آنان پیمان صلح و ترک نزاع منعقد کرد و تا زمانی که آنان پیمان خود را با مسلمانان نقض نکنند، مسلمانان باید بر پیمان با آنان استوار بمانند. دیدگاه اخیر با مجموع آموزه‌ها و تعالیم اسلامی تطابق بیشتری دارد. از این رو در این رساله ضمن طرح دلایل دیدگاه مشهور و نقد آن‌ها، بحث می‌شود که صلح از نظر اسلام چه اهمیتی دارد؟ و آیا صلح در اولویت است یا جنگ؟ و آیا انعقاد پیمان صلح مسلمانان با این دسته از کافران،  از نظر فقیهان مذاهب اسلامی جایز است یا خیر؟

روش تحقیق، فقهی و از نوع بنیادی به صورت توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات متنی و کتابخانه‌ای است که در سه فصل تنظیم شده است.

مطالب مشابه