جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

پنداشت زنان ایرانی درباره حجاب، بر اساس کنش متقابل نمادین

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو زهرا آبیار با عنوان «پنداشت زنان ایرانی درباره حجاب، بر اساس کنش متقابل نمادین»، دکتر الله‌کرم کرمی‌پور به عنوان استاد راهنما، دکتر فاطمه توفیقی و دکتر مسعود کیان‌پور به عنوان استادان مشاور و حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی مهریزی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر باقر طالبی دارابی و دکتر حسن محدثی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

چکیده

حجاب و پوشش در همه ادیان و فرهنگ‌ها موضوعی قابل‌توجه است؛ چه زمانی که به‌مثابه امری «طبیعی- زیستی» و محافظت از بدن، بدان نگریسته شود و چه زمانی که هم‌چون مقوله‌ای «فرهنگی- ارزشی»، نشان از باورهای ذهنی و شناختاری، سنت‌های بومی و اعتقادی و هم‌چنین موضوعی نشانه شناختی و سمبولیک مورد توجه قرار گیرد. نظر به اهمیت این مسئله، در این پژوهش، جهت دست‌یابی به پنداشت و تجربه زیسته دختران جوان ایرانی از مقوله حجاب و پوشش، تلاش شد تا با استفاده از شیوه پدیدارشناسی و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، با 13 نفر از دانشجویان علوم پزشکی اصفهان، چگونگی این فهم و تجربه و هم‌چنین نحوه برساخته نمودن آن در چارچوب مفهومی کنش متقابل نمادین تبیین شود. از مجموع تجزیه و تحلیل 600 کد توصیفی که با روش هفت مرحله‌ای کولایزی انجام گرفت، 35 زیرکد تفسیری استخراج گردید. پس از تلفیق آن‌ها، 12 کد «حجاب‌گرایی دینی»، «تجربه ایدئولوژیک‌محور»، «سیاست تنزلی حیامحور»، «عرفی‌سازی پوششی»، «سیالیت پوششی»، «خودبیان‌گری هویت‌بخش»، «مرجعیت‌ستیزی»، «بازاندیشی انتخابی»، «شیءوارگی پوششی»، «دگرپوشی غیرهنجارمند»، «هویت‌های چهل‌تکه»، «خود مرجعی پوششی» به‌عنوان کدهای تفسیری کشف شد. درنهایت با تقلیل این کدها به 5 کد تبیینی «هنجارمند سیاسی- دینی»، «ساختارشکنانه»، «سازوارگونه»، «نئولیبرالیستی» و «هویت‌محور کالایی» تجربه زیسته زنان از مقوله حجاب و پوشش در شهر اصفهان فهم و برساخته شد.

مطالب مشابه