جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

رواداری از منظر عرفان اسلامی با تکیه بر آرای علاءالدوله سمنانی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجو مولود بیگی درونکلا با عنوان «رواداری از منظر عرفان اسلامی با تکیه بر آرای علاءالدوله سمنانی»،‌ دکتر محمد رودگر به عنوان استاد راهنما، دکتر قادر حافظ به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر یوسف غضبانی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

 

پایان‌نامه«رواداری از منظر طریقه کبرویه با تأکید بر آراء علاءالدوله سمنانی» در چهار فصل سامان‌دهی شده است.

در فصل اول؛ با اشاره به پیشینه تحقیق، اهداف، فواید و ساختار و نوآوری تحقیق و مطرح کردن سؤالات اصلی و فرعی؛ زندگی‌نامه علاءالدوله سمنانی نیز آورده شده و اشاره‌ای به مسأله سلسله‌ها و طریقه‌ها در میان متصوفه شده است.

«ماهیت و مفهوم رواداری» در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این پایان‌نامه بر این باور است که عرفا و متصوفه با درس گرفتن از دو منبع موثق «قرآن و سنت» به مدارا و رواداری به عنوان یکی از فضایل مهم اخلاقی می‌نگرند و در سلوک فردی و نیز سلوک جمعی و در تعامل با مریدان و دیگر مردمان، با همین اخلاق رفتار می‌کنند. البته میان «مدارا و مداهنه» تفاوت وجود دارد که باید به آن توجه داشت. در این فصل، از ثمرات رفق و مدارا  نیز سخن به میان آمده است.

نکته مهم دیگری که این پایان‌نامه در پی مطرح کردن و برجسته ساختن آن می‌باشد، همانا «جایگاه رواداری در طریقه کبرویه» مورد اهتمام جدی است و گسترش طریقه صوفیانه در جغرافیای گسترده، مرهون عواملی است که یکی از مهم‌ترین آنها همین روش روادارانه و از سرِ مدارا می‌باشد.

«دیدگاه علاءالدوله سمنانی در موضوع رواداری» در فصل چهارم این پایان‌نامه مورد بررسی قرار گرفته و هم این مسأله مهم از نظر و نگاه این عارف بزرگ و صوفی نامدار، واکاوی گردیده و هم رواداری در سیره او مورد توجه قرار گرفته و بیان شده که جناب علاءالدوله سمنانی هم مدارا و رواداری را باور داشته و هم در سیره خود به آن عمل کرده و نشان می‌داده است.

مطالب مشابه