جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی نمادهای زنانه در اسطوره های زرتشتی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو سیده فاطمه ذاکریان‌زاده با عنوان «بررسی نمادهای زنانه در اسطوره های زرتشتی»، دکتر مهدی لکزایی به عنوان استاد راهنما، دکتر سید سعیدرضا منتظری به عنوان استاد مشاور و دکتر فاطمه توفیقی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

«اسطوره» و «دین» از کهن‌ترین پدیده‌های حیات بشری‌اند و از این رو با کاویدن آن‌ها می‌توان به سرآغاز و سپیده‌دم زایش و پیدایش بسیاری از نگره‌ها و انگاره‌ها در باب زندگی انسانی راه یافت. «نماد» نیز به سبب قابلیت آن در بازگفت اندیشه‌ها و ماندگار کردن آن‌ها، با دین و اسطوره پیوندی ناگستنی دارد؛ به‌ویژه آن‌که زبانِ دین و اسطوره از نمادها و استعاره‌ها آکنده است و درک و دریافت معانی نهفته در متون دینی و باورهای اسطوره‌ای به رمزگشایی از نمادها وابسته است. در پژوهش حاضر کوشش شده است از راه بررسی اسطوره‌های زرتشتی که در متن‌های متعدد آن نمود یافته است، نمادهای زنانه استخراج و با کنار هم نهادن آن‌ها، تصویری روشن و مستند از زنِ ایرانی در دین زرتشتی ارائه شود.

مطالب مشابه