جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

روش های جذب فرقه های انحرافی و راه کارهای مقابله با آن ها

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو رضا سلجوقیان با عنوان «روش‌های جذب فرقه‌های انحرافی و راه‌کارهای مقابله با آن‌ها با تأکید بر فرقه‌های بهائیت و احمد اسماعیل»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد معینی‌فر به عنوان استاد راهنما، دکتر اکبر باقری به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر یوسف غضبانی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

فرقه‌ها به‌عنوان یکی از اَشکال زندگی اجتماعی انسان، همواره با پیچیدگی‌ها و رازآلودگی‌‌های خاص خود همراه بوده‌اند. بسته بودن فضای فرقه، عدم شفافیت قلمرو فعالیت و عقاید موجب می‌شود تا ناظران بیرونی، هرگز به عمق عقاید و تعالیم یک فرقه پی نبرده، دست‌کم اطلاعات اولیه از آراء آنان به دست نیاورند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی روش‌های جذب فرقه‌های انحرافی جهت ارائه راه‌هایی برای مقابله با آن‌ها (مطالعه موردی فرقه‌های بهائیت و احمد اسماعیل) است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که با روش مصاحبه انجام شده است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق محققان و مبلغان متخصص در مقابله با فرقه‌های انحرافی بهائیت و احمد اسماعیل است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 28 نفر است، که این تعداد با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

در پژوهش حاضر در مرحله شناسایی عوامل مؤثر بر جذب اعضا توسط دو فرقه انحرافی از روش مصاحبه استفاده شد و در ادامه آزمون وضعیت متغیرهای در جامعه مورد بررسی با روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی و با کمک نرم‌افزار اس پی اس اس انجام شده است.

نتایج نشان می‌دهد که از عوامل اثرگذار بر جذب اعضا توسط دو فرقه انحرافی از نظر جامعه مورد بررسی، در فرقه بهائیت مؤلفه‌های محبت و عطوفت ظاهری، اخوت و دستگیری، همکاری و تعاون، جذب افراد مطرود مانند بدکاره‌ها و معتادها و جذب از طریق کانون‌های ورزشی، هنری و مکان­های بازی مانند گیم‌نت‌ها و در فرقه احمد اسماعیل مؤلفه‌های استفاده کردن از نقل‌گرایی (نوعی از اخباری‌گری)، حساس کردن افراد بر روی مهدویت به صورت نادرست، استفاده از ضعف‌های علمی حوزه‌های علمیه، ژست علمی گرفتن و تفسیر به رأی احادیث به نفع فرقه، بیشترین اهمیت را دارا هستند.

مطالب مشابه