جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

رفتارهای دینی و سیاسی در میان پیروان فقه شیعه و فقه حنفی و میزان سازگاری آن با مبانی فقهی هر مذهب

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو اسماعیل اسلامی با عنوان «رفتارهای دینی و سیاسی در میان پیروان فقه شیعه و فقه حنفی و میزان سازگاری آن با مبانی فقهی هر مذهب (مطالعه موردی شهر گرگان)» دکتر حسین رجبی به عنوان استاد راهنما، دکتر غلامرضا خوش‌فر به عنوان استاد مشاور و آقایان حجج اسلام دکتر مهدی فرمانیان، دکتر سید محمود وزیری و دکتر سید ولی‌الله به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

رفتارهای دینی و به تبع آن رفتارهای سیاسی از اساسی­ترین رفتارهای افراد جامعه است و تحلیل و بررسی این رفتارها در میان پیروان مذاهب می­تواند نقش مهمی در شناسایی وضعیت ابعاد گوناگون رفتارهای دینی و سیاسی آنان و میزان نزدیکی یا دوری آن رفتارها با وضعیت مطلوبی باشد که دین مبین اسلام ترسیم کننده آنان بوده است. يكي از مباحث مهم در مطالعات توسعه­ی جوامع، موضوع رفتار سياسي افراد مذهبی آن جامعه است كه امروزه براي نظام­های سياسي از اهميت خاصي برخوردار است. اهميت اين موضوع براي نظا­م­هاي سياسي از يك طرف به دليل مد نظر قراردادن مشاركت سياسي براي سنجش مشروعيت يك نظام و از سوي ديگر به منزله عاملي براي افزايش كارآمدي يك نظام سياسي است. ناديده گرفتن رفتارهای دینی و سياسي پیروان مذاهب دینی به معناي بي توجهي به اکثریت جمعيت  كشور است. هدف اصلي در اين تحقيق شناسایی رفتارهای دینی و سیاسی در میان پیروان فقه شیعه و فقه حنفی و میزان سازگاری آن با مبانی فقهی هر مذهب در شهر گرگان می­باشد. روش تحقيق اسنادی و نیز توصيفي از نوع پیمایشی و روش جمع­آوري اطلاعات میدانی و ابزار سنجش پرسشنامه و حجم نمونه آماري در اين تحقيق با استفاده از فرمول كوكران 400 نفر تعیین شد که این پاسخ­دهندگان (دویست نفر اهل تشیع و دویست نفر اهل تسنن) بوده­اند و برای انتخاب نمونه­ها از شیوه نمونه­­­گيري چند مرحله­ای توأم با نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیر رفتارهای دینی و متغیر رفتارهای سیاسی پیروان فقه شیعه­ی امامیه و پیروان فقه اهلِ سنَّتِ حنفی رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد.

مطالب مشابه