جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

نظام اخلاق فردی و اجتماعی در اندرزنامه های پهلوی با تکیه بر مینوی خرد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو محمدعلی صالحی حاجی‌آبادی با عنوان «نظام اخلاق فردی و اجتماعی در اندرزنامه‌های پهلوی با تکیه بر مینوی خرد» دکتر مصطفی فرهودی به عنوان استاد راهنما، دکتر محمدمهدی علیمردی به عنوان استاد مشاور و دکتر مهدی لکزایی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

موضوع اخلاق در زرتشت از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه‌ای که یکی از ویژگی‌های اصلی این دین به شمار می‌رود، یکی از دوران تأثیرگزار بر ادبیات دینی زرتشی دوران امپراطوری ساسانی است؛ در این مقطع از زمان شاهد گسترش ادبیات خاصی هستیم که به اندرزنامه‌ها شهرت یافته‌اند. این اندرزنامه‌ها با ویژگی‌ها خاصی تلاش می‌کنند متون زرتشتی را به سوی رعایت اخلاق سوق دهند. به دیگر سخن مفاهیم اخلاقی و طرح و بررسی آن برای نهادینه کردن اخلاق در دو ساحت اجتماعی و فردی در مینوی خرد که یکی از مهمترین کتب کهن اخلاقی است، به صورت اندرزنامه در پاسخ به سوالاتی بیان شده است؛ اخلاق محیط زیست، اخلاق حکام، اخلاق تربیتی معاشرتی، اخلاق مدیریتی و اقتصادی از جمله مهمترین آموزه‌های اخلاقی است که در این کتاب مطرح شده است. در این نوشتار سعی شده به طور کامل نظام اخلاق فردی و اجتماعی از کتاب مینوی خرد استخراج شود. در فصل اول به بیان کلیات و برخی مفاهیم پرداخته شده است، مفاهیمی چون اخلاق، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، و… سپس فصل دوم به چیستی اندرزنامه‌ها پرداخت و در این فصل سیزده اندرزنامه معرفی و بیان شده است. فصل سوم به بیان مکاتب اخلاقی و تأثیر باورهای زروانی در اخلاقیات مینوی خرد پرداخته‌ام. فصل چهارم به بیان اخلاق کاربردی فردی و اجتماعی پرداخته و در این فصل مباحث و اخلاقیاتی چون اخلاق حکومتی، اخلاق جنگ و صلح، اخلاق بهداشتی، اخلاق اقتصادی، اخلاق جنسی و… طرح و با توجه به آموزه‌های مینوی خرد استخراج شده است.

مطالب مشابه