جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

نظام موضوعات نوپدید فریضه زکات در فقه مذاهب پنج گانه

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو مجتبی یوسفی با عنوان «نظام موضوعات نوپدید فریضه زکات در فقه مذاهب پنج‌گانه»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا اسلامی به عنوان استاد راهنما، جناب آقای رضا سمیعی به عنوان استاد مشاور و دکتر مهدی نوروزی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

زکات به عنوان یک سازوکار مالی مسلّم در کلیه مذاهب فقهی، تحت تأثیر زمانه و پهنه نزول شریعت، به‌طور سنتی متوجه موضوعاتی بوده است که به مرور زمان، با دگرگونش در فرایندهای مالی انسانی و پیدایش مفاهیم و یا مصادیقی جدید، آرام آرام دچار تضییق دامنه سنتی خود شده و با موضوعات نوپدیدی مواجه شده است که حداقل انطباق کاملی با موضوعات مطرح شده در نصوص و متون کهن فقهی ندارند.

این پژوهش با تمرکز بر مستحدثات کتاب زکات، به دنبال دست‌یابی به منظومه­ای از موضوعات نوپدید بوده است که در مرحله بررسی و تحلیل مفهومی و هم‌چنین حکم­شناسی ابتدایی، شاخصه مقارنه میان مذاهب پنچ­گانه فقهی (امامی، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) را نیز به همراه داشته باشد. این موضوعات در سه گستره شروط وجوب زکات، میزان و متعلقات زکات و مصارف زکات قابل پی­جویی هستند که این تحقیق در هر سه حوزه به شناسایی موضوعات نوپدید پرداخته و تنها در دو حوزه اول به بررسی­های تحلیلی و تفصیل مطالب ورود کرده است. هم‌چنین با توجه به ماهیت موضوع­شناسانه پژوهش، صرفاً به دیدگاه­های مشهور هر مذهب پیرامون حکم این موضوعات بسنده شده است.

مطالب مشابه