جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

سبک زندگی عارفانه در مثنوی مولوی

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو مسلم گریوانی با عنوان «سبک زندگی عارفانه در مثنوی مولوی» روز پنجشنبه ششم تیرماه 1398 از سوی دانشکده عرفان در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

مطالب مشابه