باسخنرانی دکتر یوسف دانشور نیلو برگزار می شود:

نشست علمی «مطهری و تکثر ادیان»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با همکاری بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری و دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست علمی «مطهری و تکثر ادیان» با سخنرانی دکتر یوسف دانشور نیلو روز پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت‌ماه 1398 ساعت 11:30 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

مطالب مشابه