جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

ترجمه و تصحیح رساله الهدایه اثر اثیرالدین ابهری به همراه مقدمه تحلیلی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو سارا آرزومندی با عنوان «ترجمه و تصحیح  رساله الهدایه اثر اثیرالدین ابهری به همراه مقدمه تحلیلی»، دکتر محمدرسول ملکی به عنوان استاد راهنما و دکتر محمد سوری به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

مطالب مشابه