جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

آموزه های عرفان عملی در آثار خواجوی کرمانی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو سلوی اکبری‌زاده با عنوان «آموزه‌های عرفان عملی در آثار خواجوی کرمانی»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیر جوان‌آراسته به عنوان استاد راهنما، دکتر اصغر نوروزی به عنوان استاد مشاور و دکتر احسان جندقی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

برای سیر و سلوک عملی عرفا که به قصد دستیابی به وصال معبود صورت می‌گیرد، مقامات و احوالی تعریف شده است که همواره از مضامین ثابت اکثر آثار ادبی عرفانی بوده است. هرچند خواجوی کرمانی معاصر با آغازین سال‌های رواج عرفان و تصوف است اما در آثار وی نیز می‌توان رد پای این ادبیات را یافت. آن‌چه در آثار و زبان او می‌یابیم، نمایانگر همین شوق و اشتیاق برای بیان هدف غایی از حیات و خلقت و نیز نحوه دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی از طریق پای‌بندی و عمل به اصولی اخلاقی و دینی در زندگی شخصی و اجتماعی در قالب عرفان عملی و سلوک است. در این تحقیق مصادیق هفت مقام توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا و نیز ده حال مراقبت، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، اطمینان، مشاهده و یقین در آثار خواجو مورد بررسی و شرح قرار گرفته است.

مطالب مشابه