جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

ترجمه دو فصل اول کتاب کشف الحقایق المحمدیه به همراه مقدمه تحلیلی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو قربان مخدومی با عنوان «ترجمه دو فصل اول کتاب کشف الحقایق المحمدیه به همراه مقدمه تحلیلی»، دکتر محمد کیوانفر به عنوان استاد راهنما و دکتر محمدرسول ملکی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

مطالب مشابه