جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

تبیین دیدگاه جوادی آملی در باب کثرت ادیان

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو سید غفار تقوی‌زاده با عنوان «تبیین دیدگاه جوادی آملی در باب کثرت ادیان»، دکتر وحید سهرابی‌فر به عنوان استاد راهنما، دکتر مصطفی‌پور به عنوان استاد مشاور و دکتر عباس مهدوی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

مطالب مشابه