جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

صلوات بر اهل بیت پیامبر(ع) از منظر مذاهب فقهی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو جعفر امامی‌نژاد با عنوان «صلوات بر اهل‌بیت پیامبر(ع) از منظر مذاهب فقهی»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید جعفر صادقی فدکی به عنوان استاد راهنما، دکتر مهدی نوروزی به عنوان استاد مشاور و دکتر یدالله قائم‌پناه به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

از جمله مسائل مهمی که در بین فقهای مذاهب مختلف اسلامی مطرح است، موضوع «صلوات بر اهل‌بیت رسول خدا (ع) است.

مقصود از صلوات بر اهل‌بیت، همان ذکر خاص و متداولی است که مسلمانان در فرقه‌های مختلف اسلامی بر رسول خدا(ص)، اهل‌بیت(ع) و صحابه ادا می‌کنند که در اصل مشروعیت این صلوات بر اهل‌بیت(ع) در میان فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر وجود دارد، ولی در خصوص  کیفیت صلوات یاد شده و تعمیم و مصادیق آن، فقیهان مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر دارند و هریک دیدگاه‌های مختلفی را در این باره مطرح نموده‌اند.

فقیهان مذهب امامیه علاوه بر رسول خدا(ص)، صلوات بر اهل‌بیت(ع) را نیز مشروع و در شرایطی واجب یا مستحب می‌دانند. برخی فقهای اهل‌سنت هم در این باره موافق امامیه نظر دارند. در مقابل بعضی از فقیهان مذاهب اهل‌سنت منکر وجوب یا استحباب صلوات بر اهل‌بیت(ع) هستند.

بر این اساس، این پژوهش به موضوع صلوات بر اهل‌بیت(ع) از دیدگاه فقیهان مذاهب اسلامی اختصاص یافته است و در آن موضوعات و مباحث مختلف مربوط به این موضوع از منظر فقیهان مذاهب مختلف اسلامی تبیین و بررسی شده است.

در فصل اول به مفاهیم و کلیات و برخی اصطلاحات مهم مربوط به موضوع بحث هم‌چون صلوات، اهل‌بیت، مذاهب فقهی(خمسه) پرداخته شده است. فصل دوم به اهمیت و جایگاه موضوع در آیات و روایات از منظر امامیه و اهل‌سنت اختصاص یافته است و در فصل سوم صلوات بر اهل‌بیت پیامبر(ع) از منظر فقه امامیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل چهارم به صلوات بر اهل‌بیت پیامبر(ع) از منظر فقه اهل‌سنت پرداخته شده است که در این دو فصل  موضوعاتی هم‌چون: صلوات بر اهل‌بیت(ع) همراه نام پیامبر(ص) به طور مطلق، صلوات بر اهل‌بیت(ع) به طور مستقل، صلوات بر اهل‌بیت(ع) در نمازهای یومیه، صلوات بر اهل‌بیت(ع) در نماز میت، صلوات بر اهل‌بیت(ع) در خطبه‌های نماز عیدین و خطبه نماز جمعه پرداخته شده است.

این پژوهش در مسیر پاسخ به سؤالات اصلی و فرعی مطروحه در طرح‌نامه و با پرهیز از معارضه‌جویی و برجسته‌سازی اختلافات در این خصوص، بر آن است تا از گذار تحقیق کتابخانه‌ای در فقه فریقین، به بررسی و تحلیل و تبیین داده‌های مربوطه پرداخته، نقطه تفاهم و موضع متحد و یکسانی را هم‌سو با فقه مقارن ارائه نماید. امید است ذکر صلوات بر اهل‌بیت(ع)، به عنوان شعاری مهم و مشترک بین همه پیروان مذاهب اسلامی مطرح شود و این امر اسباب وحدت مذاهب مختلف اسلامی و نزدیکی بیشتر آنان به یکدیگر را فراهم سازد.

مطالب مشابه