جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

حیات برزخی و تأثیر آن در دنیا و برزخ از دیدگاه امامیه و اشاعره

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو عبدالواحد مظفر با عنوان «حیات برزخی و تأثیر آن در دنیا و برزخ از دیدگاه امامیه و اشاعره»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حبیب حاتمی به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق پورحیدری به عنوان استاد مشاور و دکتر رحمان بوالحسنی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

یکی از مسائل مهم میان علما اسلامی، موضوع حیات برزخی است که دارای نقش کلیدی در موضوعات مهم و اساسی دیگر مانند شفاعت، توسل، استغاثه و … است، به طوری که اگر قائل به ثبوت حیات برزخی باشیم، این مسائل اساسی و مهم، قابل اثبات است و اگر منکر این موضوع باشیم، بالطبع این مسائل هم نفی می‌شود. این مطلب به طور متعدد در آیات قرآن به کار رفته است. در آیات قرآنی به واژه برزخ اشاره شده است.

هدف این رساله، بررسی و تحلیل حیات برزخی و تأثیر و تأثر آن در دنیا و برزخ است، آن هم از دیدگاه و منظر دو مکتب عمده و تأثیرگذار است، یعنی مکتب اشاعره و مکتب امامیه که یکی در تفکر اهل‌سنت و دیگری در اندیشه شیعه ظهور یافته است. این دو مکتب با آن‌که حیات برزخی و اتفاقات آن را و نیز ارتباط و وجود تأثیر میان حیات برزخی در حیات این‌جهانی را پذیرفته و از مسلمات تفکر اسلامی می‌دانند اما در روش و ابزار دست‌یابی به آن حقایق با هم متفق نیستند. اشاعره دلیل و راه دست‌یابی به حقایق حیات برزخی و نیز اثبات ارتباط میان زندگانی آن‌جهانی و این‌جهانی را تنها از طریق روایات و آیات قرآنی می‌دانند و بر این باورند که چنین مفاهیمی به خاطر ماهیت ماورای آن از دسترس عقل و فهم بشر بسیار دور است و او با ابزار عقل خود توان دست‌یابی بدان را ندارد. آنان صریحاً به عقل انسانی اجازه دخالت در این موضوع را نمی‌دهند. در مقابل چنین تفکری، تفکر و اندیشه امامیه قرار دارد. آنان در کنار روایات و آیات قرآنی جایگاهی را نیز برای عقل در فهم و اقامه برهان در این موضوع قائل هستند.

مطالب مشابه